ASKİ İçmesuyu Depoları SCADA ve Kamera Sistemi Kurulması için Malzeme Alacak

ASKİ İçmesuyu Depoları SCADA ve Kamera Sistemi Kurulması için Malzeme Alacak

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1406       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 11/10/2018       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


ASKİ İçmesuyu Depoları SCADA ve Kamera Sistemi Kurulması için Malzeme Alacak


Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "İçmesuyu Depoları SCADA ve Kamera Sistemi Kurulması için Malzeme Alımı ve Montajı" ihalesi ile ilgili ilan 11 Ekim 2018 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteni'nde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 12 Kasım 2018 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 200 TL karşılığında (ASKİ Genel Müdürlüğü İşletme Tesisleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak No: 16 01120 Seyhan/Adana Tel: 0322 457 10 25) temin edilebilir. KİK No: 2018/484874

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

İÇME SUYU DEPOLARI SCADA VE KAMERA SİSTEMİ KURULUM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçme Suyu Depoları SCADA ve Kamera Sistemi Kurulması için Malzeme Alımı ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/484874


1-İdarenin

a) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224571025-2068 - 3224572486
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@adana-aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
45 KALEM, İÇME SUYU DEPOLARI SCADA VE KAMERA SİSTEMİ KURULMASI İÇİN MALZEME ALIMI VE MONTAJI, MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Teknik Şartnamede belirtilen Mahal Listesindeki Yerler
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanarak, işe başlama tarihinden itibaren 12 Ay içerisinde mal teslimi ve montajı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.11.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:


Söz konusu İhalede;

Teklif edilecek Debimetreler ile IP Kameraya ait teknik bilgilerin yer aldığı “Katalog” teklif ile birlikte verilecek olup. Teklif edilecek mallar katalogda işaretlenecektir.

İstekliler, ihaleden önce idarenin mevcut LORAWAN ağıyla çalışabileceklerine dair idareden uygunluk belgesi alacaktır ve teklifiyle birlikte sunacaktır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Hertürlü uzaktan kontrollü su ölçüm cihazı (debimetre,sayaç vb) veya uzaktan kontrol cihazları (PLC, RTU vb) temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü İşletme Tesisleri (Şantiye) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.ASKİ İçmesuyu Depoları SCADA ve Kamera Sistemi Kurulması için Malzeme Alacak
kotra

Topkapı


temsa


sukayıpkaçakyapifuari
pfifner

roadtunnel

eif