ASKİ Ankara Çamlıdere- Kızılcahamam Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması için İhale Açtı

ASKİ Ankara Çamlıdere- Kızılcahamam Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması için İhale Açtı

Dergi: 1480       Kategori: ETÜT - PROJE       Yayınlanma Tarihi: 25/03/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


ASKİ Ankara Çamlıdere- Kızılcahamam Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması için İhale Açtı


Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Plan, Proje ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "Ankara İli Çamlıdere- Kızılcahamam İlçeler ve Bağlı Mahallelerin Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Alanlarda Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması” ihalesi ile ilgili ilan 25 Mart 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; ihalenin son teklif verme tarihi 29 Nisan 2020 günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, ASKİ Genel Müdürlüğünde (Plan, Proje ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı - Hacıbayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06030 Ulus Altındağ/Ankara - Tel:  0312 616 20 07) görülebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 330 takvim günü olarak belirlendi.

(NA) - KİK No: 2020/150338

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN, PROJE VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ankara İli Çamlıdere- Kızılcahamam İlçeler ve Bağlı Mahallelerin Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Alanlarda Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/150338

1-İdarenin

a) Adresi : Hacıbayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 06030 Ulus, Altındağ/ANKARA ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3126162007 - -
c) Elektronik Posta Adresi : sevda.guler@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
5 (beş) kalem Proje Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çamlıdere- Kızılcahamam
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 330(üç yüz otuz) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 29.04.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

a) Kanalizasyon Uygulama/Kesin Projeleri,

b) Yağmursuyu Uygulama/Kesin Projeleri,

           

Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; Benzer iş tutarının tespiti amacıyla İş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No:70 Altındağ/ANKARA ASKİ Genel Müdürlüğü Plan, Proje ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Proje İzleme ve İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 ASKİ Ankara Çamlıdere- Kızılcahamam Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması için İhale Açtı


kordsaTopkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity
pfifner

Rail

waterloss

solarex