ASKİ Dalgıç Pompa ve Motoru için İhale İlanında Bulundu

ASKİ Dalgıç Pompa ve Motoru için İhale İlanında Bulundu

Dergi: 1464       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 02/12/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


ASKİ Dalgıç Pompa ve Motoru için İhale İlanında Bulundu


Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "38 Kalem Dalgıç Pompa ve Dalgıç Pompa Motoru Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 02 Aralık 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 23 Aralık 2019 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, ASKİ Genel Müdürlüğünden (Cemalpaşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak No: 16 01120 Seyhan/Adana - Tel: 0322 457 10 25) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

(EE) - KİK No: 2019/587287

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

DALGIÇ POMPA VE DALGIÇ POMPA MOTORU SATIN ALINACAKTIR

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dalgıç Pompa ve Dalgıç Pompa Motoru Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/587287
1-İdarenin
a) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224571025-2068 - 3224572486
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@adana-aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
38 Kısım, Toplam 38 Kalem Dalgıç Pompa ve Dalgıç Pompa Motoru Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ASKİ Güney Şantiyesi İçme Suyu Daire Başkanlığı Su Üretim Şube Müdürlüğü Tesislerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde malzemeler idareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından  istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından  istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından  istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin  olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve  isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin DALGIÇ POMPA MOTORU 37 KW 7 İNÇ , DALGIÇ POMPA MOTORU 37 KW 8 İNÇ, DALGIÇ POMPAMOTORU 30 KW 7 İNÇ, DALGIÇ POMPAMOTORU 30 KW 8 İNÇ, DALGIÇ POMPA MOTORU 22 KW 7 İNÇ, DALGIÇ POMPA MOTORU 18.5 KW 6 İNÇ, DALGIÇ POMPAMOTORU 11 KW 6 İNÇ , DALGIÇ POMPA MOTORU 45 KW 8 İNÇ, DALGIÇ POMPA MOTORU 15 KW 6 İNÇ , DALGIÇ POMPA MOTORU 7.5 KW 6 İNÇ , DALGIÇ POMPA MOTORU 26 KW 7 İNÇ , DALGIÇ POMPA MOTORU 92 KW 10 İNÇ, DALGIÇ POMPA MOTORU 55 KW 8 İNÇ, DALGIÇ POMPA MOTORU 110 KW 10 İNÇ , DALGIÇ POMPA 25 LT/SN 60 MSS , DALGIÇ POMPA 10LT/SN 30 MSS, DALGIÇ POMPA 8LT/SN 180 MSS , DALGIÇ POMPA 8 LT/SN 200MSS , DALGIÇ POMPA 8 LT/SN 30MSS, DALGIÇ POMPA 8 LT/SN HM-80 MSS, DALGIÇ POMPA 6 LT/SN 150 MSS , DALGIÇ POMPA 6 LT/SN 100 MSS 15HP, DALGIÇ POMPA 6 LT/SN 300 MSS, DALGIÇ POMPA 5 LT/SN 180 MSS, DALGIÇ POMPA 5 LT/SN 150 MSS (20 HP olacaktır), DALGIÇ POMPA 5 LT/SN 100 MSS, DALGIÇ POMPA 3 LT/SN 300 MSS, DALGIÇ POMPA 3 LT/SN HM=200 MSS, DALGIÇ POMPA 3 LT/SN 150 MSS, DALGIÇ POMPA 3 LT/SN 100 MSS, DALGIÇ POMPA 2 LT/SN 100 MSS, DALGIÇ POMPA 2 LT/SN 150 MSS, DALGIÇ POMPA 13 LT/SN 220 MSS 7”, DALGIÇ POMPA 12 LT/SN 80 MSS, DALGIÇ POMPA 25 LT/SN 70 MSS, DALGIÇ POMPA 25 LT/SN 50 MSS, 1 LT/SN 170 MSS 4 İNÇ YAGLI TİP POMPA, DALGIÇ POMPA MOTORU 5,5 KW 4 İNÇ kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 ASKİ Dalgıç Pompa ve Motoru için İhale İlanında Bulundu


kordsa

ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

solarex
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar