Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Afrin Çayı Üzerine Köprü Yapılması Proje İşi için İhale Açtı

Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Afrin Çayı Üzerine Köprü Yapılması Proje İşi için İhale Açtı

Dergi: 1452       Kategori: * ETÜT       Yayınlanma Tarihi: 10/09/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Afrin Çayı Üzerine Köprü Yapılması Proje İşi için İhale Açtı


Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "Afrin Çayı üzerine köprü yapılması işine ait Proje Hizmet Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 10 Eylül 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 18 Eylül 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, MSB Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığından (Kışla Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı No: 248 01330 Yüreğir/Adana - Tel: 0322 352 13 57) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işin süresi 90 takvim günü olarak belirlendi.

(EE) - KİK No: 2019/425823

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ADANA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

AFRİN ÇAYI ÜZERİNE KÖPRÜ YAPILMASI İŞİNE AİT PROJE HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2019/425823
1-İdarenina) Adresi
:
Kışla Mh. Ege Bagatur Blv. No:248 01330 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası
:
3223521357 - 3223598948
c) Elektronik Posta Adresi
:
huseyin.colak@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 adet köprü projesi yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
HATAY
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
MSB Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı - YÜREĞİR/ADANA
b) Tarihi ve saati
:
18.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Betonarme Köprü Hizmet Projesi Hazırlamış Olmak

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı-İhale ve Sözleşme Kısmı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Afrin Çayı Üzerine Köprü Yapılması Proje İşi için İhale Açtı


kordsa

ketmak
nükleer

maden

rail
pfifner

solarex

ısaf

ıccı