Amasya Merzifon OSB YG-AG Elektrik Şebekesi Yapımı için İhale Açtı

Amasya Merzifon OSB YG-AG Elektrik Şebekesi Yapımı için İhale Açtı

Dergi: 1494       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 29/06/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Amasya Merzifon OSB YG-AG Elektrik Şebekesi Yapımı için İhale Açtı


Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile gerçekleştirilecek olan, “YG-AG Elektrik Şebekesi Yapımı" ihalesi ile ilgili ilan 27 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 14 Temmuz 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Geçici teminat tutarı 100.770 TL, keşif bedeli 3.359.000 TL olarak belirlenen ihaleye ait şartnameler, 500 TL karşılığında STB'den (Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Caddesi No: 154 1. Kat 159 Nolu Oda Tel: 0312 201 50 00) temin edilebilir. 

İş, 30 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına
ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin Adresi : Kümbethatun OSB. Mh. 1. Bulvar 2/1 05300
Merzifon / AMASYA
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer : Merzifon / AMASYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden
itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : 30/06/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2020 TEDAŞ B.F. ile): 3.359.000 TL
f) Geçici Teminatı : 100.770 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14/07/2020 - Saat: 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge.
G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kümbethatun OSB.
Mah. 1. Bulvar 2/1 05300 Merzifon / AMASYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

 Amasya Merzifon OSB YG-AG Elektrik Şebekesi Yapımı için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar