Ankara Şeker Fabrikası Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı için İhale Açtı

Ankara Şeker Fabrikası Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı için İhale Açtı

Dergi: 1443       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 04/07/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Ankara Şeker Fabrikası Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı için İhale Açtı


Türkiye Şeker Fabrikaları (TŞF) A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Fabrikanın 2019/2020 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım İşi" ihalesi ile ilgili ilan 04 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 17 Temmuz 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 118 TL karşılığında (Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 km Etimesgut/Ankara - Tel: 0312 293 44 00) temin edilebilir.

(NA) - R.G. İhale Kayıt No: 2019/310704

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ATIK SU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ,
BAKIM VE ONARIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR


Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve
Onarım işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık
İhale Usulü İle ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2019/310704
1- İdarenin
a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA
b-) Telefon No : 0 312 293 44 00
c-) Faks No : 0 312 244 90 78
2- İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2019/2020 Kampanya
Döneminde Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve
Onarım işi Hizmet Alımı.
9 Personel ile 180 gün
b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası
c-) İşin Süresi : İşe Başlama Tarihi: 20.09.2019
İş Bitim Tarihi : 17.03.2020
3- İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 17.07.2019 Saat 10:00
4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/
ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.Ankara Şeker Fabrikası Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı için İhale Açtı
kotra


kordsa


nükleer
pfifner

solarex