BASKİ Klor Dozaj Pompaları Yedek Malzeme Alımı için İhale Açtı

BASKİ Klor Dozaj Pompaları Yedek Malzeme Alımı için İhale Açtı

Dergi: 1470       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 14/01/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


BASKİ Klor Dozaj Pompaları Yedek Malzeme Alımı için İhale Açtı


Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğünün, "11 kalem Mevcut Klor Dozaj Pompaları İçin Yedek Malzeme Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 14 Ocak 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; ihalenin son teklif verme tarihi 10 Şubat 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi. İhale dokümanı, BASKİ Genel Müdürlüğünden (Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 10100 Karesi/ Balıkesir - Tel: 0266 202 10 10) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
(ŞB) - KİK No: 2020/12674

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KLOR DOZAJ POMPALARI İÇİN YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Alanı İçerisinde Bulunan Mevcut Klor Dozaj Pompaları İçin Yedek Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/12674
1-İdarenin
a) Adresi : Akıncılar Mahallesi Cumalı Caddesi No: 2/1 10100 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662021010 - 2662417473
c) Elektronik Posta Adresi : baski@balikesir-baski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
11 Kalem Mevcut Klor Dozaj Pompaları İçin Yedek Malzeme - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BASKİ Genel Müdürlüğü İdare Ambarı (Eski DMO Binası)
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günü içinde aylık olarak ihtiyaca göre teslimat yapılacaktır.Yıl sonunda arta kalan malzemenin tamamının teslimatı BASKİ Genel Müdürlüğü ambarına yapılacak olup ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akıncılar Mah. Cumalı Cad. No:2/1 Karesi/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 10.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İmalatçıya ait Sanayi Sicil Belgesi,

b) İmalatçının üyesi olduğu meslek odası tarafından imalatçı adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İmalatçının kayıtlı olduğu meslek odası tarafından imalatçı adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

d) İmalatçının kayıtlı olduğu meslek odası tarafından imalatçı adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartname' de belirtilen TÜV, CE, TSE ve ISO Belgeleri

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerin içeren teknik kılavuzları ve /veya kullanıcı kılavuzunu idareye sunmak zorundadır. Yüklenici alım konusu mala ilişkin teknik şartnamede istenen özellikleri katalogda belirtip teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.  Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır. Bu evrakların yanında dozaj pompasına ait elektronik kartın açık devre şemasının mal tesliminde teslim etmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Klor dozaj pompası alımı veya montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akıncılar Mah. Cumalı Cad. No:2/1 Karesi/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 BASKİ Klor Dozaj Pompaları Yedek Malzeme Alımı için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

Rail
pfifner

solarex

waterloss

heatchina

çin solar