BOTAŞ Hopa Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi için Ön Seçim İlanı Yaptı

BOTAŞ Hopa Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi için Ön Seçim İlanı Yaptı

Dergi: 1437       Kategori: * ETÜT PROJE       Yayınlanma Tarihi: 16/05/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


BOTAŞ Hopa Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi için Ön Seçim İlanı Yaptı


Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Tedarik ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı” ihalesi ile ilgili ön seçim ilanı 16 Mayıs 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin ön seçim son müracaat tarihi 30 Mayıs 2019 günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

Dokümanlar, 250 TL karşılığında (BOTAŞ Genel Müdürlüğü - Bilkent Plaza A1 - A2 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / Ankara - Tel: 0312 297 35 09) temin edilebilir.

İşin süresi 240 takvim günü olarak belirlendi.

İhale, yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda ve 14 inch çapında DGBH etüt ve detay mühendislik işlerini kapsıyor.

(EE) - KİK No: 2019/234070

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜT VE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası
:
2019/234070
İşin Adı
:
Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Etüt Ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü
:
Danışmanlık Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi
:
Bilkent Plaza A1 - A2 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
:
(0312) 297 35 09 - (0312) 297 25 42
c) Elektronik posta adresi
:
info@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
www.botas.gov.tr
2 - İhale konusu danışmanlık
hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Yaklaşık 46 km uzunluğunda ve 14 inch çapında Hopa İlçesi DGBH Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı İhale dokümanı çerçevesinde verilmiş olan "Özel Teknik Şartname" dokümanında detayları belirtilen, • Jeolojik Etüt İşleri • Etüt • Yer Kontrol Noktaları Tesis, Ölçü Hesabı • Harita • Kamulaştırma • Mühendislik ve Tasarım İşleri • Projenin CBS Formatında Teslimi işlerinin yapılması ile birlikte, İhale Dokümanları çerçevesinde belirtilen tüm işlerin yapılmasıdır.
b) Yapılacağı Yer
:
Artvin ve Rize illeri.
c) İşin süresi
:
İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
:
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent ANKARA
b) Tarihi ve saati
:
30.05.2019 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

I. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

II. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

III. İdari Şartnamede belirlenen standart forma uygun geçici teminat mektubu, geçici kefalet senedi veya bunların dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

IV. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri

V. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

VI. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

VII. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

VIII. Yabancı İstekliler Türkiye’de muhkim temsilcisi vasıtası ile teklif sunabilirler. Temsilciye yapılacak tebligatlar istekliye yapılmış sayılacaktır. İstekli Türkiye Temsilcisi olan Firmayla ilgili aşağıdaki bilgileri teklifi ile birlikte İdareye sunacaktır.

Temsilci Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı
T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No
Tebligata esas adres
Telefon numarası
Bildirime esas faks numarası
Bildirime esas elektronik posta adresi

4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli tarafından ihale konusu iş için teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere; yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde ihale konusu iş veya aşağıda belirtilen benzer işlere ilişkin olarak tek sözleşme kapsamında ve ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici veya kesin kabul işlemleri tamamlanan işleri gerçekleştirdiğine dair iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

Bu ihalede, Doğal Gaz İletim Hattı veya Petrol İletim Hattı tasarımı ve planlanması işlerine ilişkin;

• Planlama Aşaması Mühendislik Tasarımı (FEED)

(FEED; Boru Hattı ve ilgili tesislere ilişkin işin teknik kapsamı ve ilişkili gerekliliklerin tasarımını tanımlar. FEED mühendisliği; detaylı tasarımın gerçekleştirilmesine, her türlü yapım izinlerinin alınmasına ve işin teknik parametrelerinin tanımlanmasına imkan verecek oranda detaylı olmalıdır. FEED mühendisliği asgari olarak tasarımın temelini, temel boru hattı tasarımı, standartları, hat vana istasyonlarının temel tasarımı, işlevsel gereklilikler ve genel teknik şartnameler ve ilgili tüm işletme, test ve muayene prosedürlerini içermelidir.)

• Detay Mühendislik (Detailed Engineering)

• Mühendislik, Satınalma ve Yapım Yönetimi (EPCM)

işlerinden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir

4.4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.5. İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

4.6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

4.7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Lojistik ve Haberleşme Müdürlüğü Bilkent Plaza A-2 Blok Zemin Kat 06800 Bilkent ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli  taahhütlü  posta  vasıtasıyla  da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

4.9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.

4.10. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun "Yapım ve hizmet faaliyetleri" başlıklı 5 nci maddesi gereğince, ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Yapım ve Hizmet Sertifikası almış olan İstekliler ile sözleşme imzalanabilecektir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler ile sözleşme imzalanması durumunda, iş ortaklığını oluşturan her bir ortağın söz konusu sertifikayı ayrı ayrı sunması gerekmektedir.BOTAŞ Hopa Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi için Ön Seçim İlanı Yaptı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif