BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hatları Dış Korozyonlu Noktaların Onarımı için İhale Açtı

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hatları Dış Korozyonlu Noktaların Onarımı için İhale Açtı

Dergi: 1413       Kategori: * DİĞER       Yayınlanma Tarihi: 26/11/2018       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hatları Dış Korozyonlu Noktaların Onarımı için İhale Açtı


Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü (Ceyhan) tarafından gerçekleştirilecek, "Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hatları Dış Korozyonlu Noktaların Onarımı" ihalesi ile ilgili ilan 26 Kasım 2018 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteni'nde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 18 Aralık 2018 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 50 TL karşılığında (BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Bakım ve Onarım Müdürlüğü P.K. 73 01944 Ceyhan/Adana Tel: 0322 639 24 65) temin edilebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işin süresi 345 takvim günü olarak belirlendi.

İhale, BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda akıllı PİG sonuç raporları sonucu tespit edilen 121 bölgede yapılacak 7 kalem işten oluşuyor. KİK No: 2018/602264

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

BORU HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(CEYHAN)

IRAK – TÜRKİYE HAM PETROL BORU HATLARI DIŞ KOROZYONLU NOKTALARIN ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/602264


1-İdarenin

a) Adresi : BOTAS PETROL ISLETMELERI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ P.K.73 01944 CEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3226392465 - 3226392480
c) Elektronik Posta Adresi : ali.bulut@botas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattında Akıllı PİG Sonuç Raporları sonucu tespit edilen 121 bölgede yapılacak 7 kalem işten oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 345 (üç yüz kırk beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü P.K. 73 01944 Ceyhan - ADANA
b) Tarihi ve saati : 18.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ"nde yer alan(A) ALT YAPI İŞLERİ III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ grubu işlerden herhangi birine ait iş deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine veya İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAS PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 70 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü'nün Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ceyhan Şubesi IBAN: TR81 0001 5001 5800 7281 726986 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Haberleşme Şefliği Ceyhan - ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hatları Dış Korozyonlu Noktaların Onarımı için İhale Açtı
kotra

Topkapı


temsa


sukayıpkaçak

ıccı
pfifner

roadtunnel