Beylikdüzü Belediyesi Kamyon ve İş Makinesi Kiralayacak

Beylikdüzü Belediyesi Kamyon ve İş Makinesi Kiralayacak

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1440       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 13/06/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Beylikdüzü Belediyesi Kamyon ve İş Makinesi Kiralayacak


Beylikdüzü (İstanbul) Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Araç ve İş Makinesi Kiralanması" ihalesi ile ilgili ilan 13 Haziran 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 08 Temmuz 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Teklifler, idareye ihale tarih ve saatine kadar elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir.

İşin süresi 6 ay olarak belirlendi.

İhale kapsamında alınacak araç ve iş makineleri şöyle:

- Damperli Kamyon (Şoförlü) / En Az 20 Ton Taşıma Kapasiteli

- Damperli Kamyon (Şoförlü) / En Az 25 Ton Taşıma Kapasiteli

- 100 Hp'lik Lastik Tekerlekli Yükleyici (Traktör Kepçe = Beko-Loder) (Kırıcı Ünitesi Dahil) (Operatörlü)

- Paletli Yükleyici (Operatörlü)

- Çiftkabin Kamyonet (Şoförsüz / Şoför İdareye Aittir)

- Kanal Temizleme Aracı (Kombine) (Kombine için 1 adet Asıl Şoför ve 2 adet Yardımcı Kalifiye Personel / İşçi)

(EE) - KİK No: 2019/266327

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BÖLGE FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KAMYON VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2019/266327
1-İdarenina) Adresi
:
BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
:
2128667000 - 2128737379
c) Elektronik Posta Adresi
:
bilgi@beylikduzu.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı
:
9 AD. DAMPERLİ KAMYON-2 AD 100 HP'LİK LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ-1 AD PALETLİ YÜKLEYİCİ-1 AD.ÇİFT KABİN KAMYONET-1 AD.KANAL TEMİZLEME ARACI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Beylikdüzü Belediyesi İlçe Sorumluluk Alanı
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
BÜYÜKŞEHİR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:2 B.DÜZÜ/İST.
b) Tarihi ve saati
:
08.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler ; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5. Maddesi ve aynı kanuna dayanak olarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmenliğin 6. Maddesinde yer alan  araçlar için K1 belgesi ve ODY4 mesleki yeterlik belgesini ihale teklif zarfı içersinde sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel şektöre gerçekleştirilmiş hertürlü iş makinesi çalıştırılması işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 Beylikdüzü Belediyesi Kamyon ve İş Makinesi Kiralayacak
kotra

Topkapı
sukayıpkaçaknükleer
pfifner

roadtunnel

eif