DESKİ  HDPE Koruge Boru için İhale Açtı 

DESKİ  HDPE Koruge Boru için İhale Açtı 

Dergi: 1470       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 13/01/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


DESKİ  HDPE Koruge Boru için İhale Açtı 


Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "37.022 metre HDPE Koruge Boru ve 22.760 adet Ek Parça Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 13 Ocak 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 03 Şubat 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, DESKİ Genel Müdürlüğünden (Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No: 41/A-6 - Pamukkale / Denizli Tel: 0258 263 22 11) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

(NA) - KİK No: 2020/2081

 

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

HDPE KORİGE BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HDPE KORİGE BORU VE EK PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/2081
1-İdarenin
a) Adresi : Topraklık Mah. İzmir Bulv. No:41/A K:7 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582632211 - 2582632249
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@deski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
37022 Metre HDPE Korige Boru ve 22760 Adet Ek Parça
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Merkez İşletmeler Birimi Sümer Mahallesi Çal Caddesi No:61 Çıraklık Eğitim Karşısı DENİZLİ “ veya “ Denizli İli Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi sınırları içinde İdarenin belirttiği adreslere teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 90 takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde 1. parti, İşe başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde 2. Parti, İşe başlama tarihinden itibaren 90 gün içinde 3. Partide belirtilen malzemeler İdareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Deski Genel Müdürlüğü Topraklık Mah. İzmir Bulvarı No:41/A-6
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya

Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya

Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya

Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya

Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler TS EN 13476-3 kalite belgesinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür ibaresini taşıyan fotokopisini ihale dosyası içerisinde sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Deski Genel Müdürlüğü Topraklık Mah. İzmir Bulvarı No:41/A-6 PAMUKKALE / DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 DESKİ  HDPE Koruge Boru için İhale Açtı 


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

Rail
pfifner

solarex

waterloss

heatchina

çin solar