DESKİ HDPE Koruge Boru için İhale İlanında Bulundu

DESKİ HDPE Koruge Boru için İhale İlanında Bulundu

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1424       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 11/02/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


DESKİ HDPE Koruge Boru için İhale İlanında Bulundu


 Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, “HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 11 Şubat 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 05 Mart 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 100 TL karşılığında (DESKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No: 41/A-7 Pamukkale/Denizli Tel: 0258 263 22 11) temin edilebilir.

İhale kapsamında 52.008 metre HDPE koruge boru ve 31.140 adet HDPE koruge ek parçaları alınacak. KİK No: 2019/35698

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

HDPE KORİGE BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR
DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hdpe Korige Boru ve Ek Parçaları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/35698


1-İdarenin

a) Adresi : Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No: 41/A-7 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582632211 - 2582632249
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@deski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
52.008 Metre Hdpe Korige Boru ve 31.140 Adet Hdpe Korige Ek Parçaları Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Merkez İşletmeler Birimi Sümer Mahallesi Çal Caddesi No:61 Çıraklık Eğitim Karşısı Denizli veya Denizli İli Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi sınırları içinde İdarenin belirttiği adreslere teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 90 takvim günüdür. Sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde 1. parti, Sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içinde 2. parti, sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içinde 3. partide belirtilen malzemeler idareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Deski Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Topraklık Mah. İzmir Bulvarı No:41/A-6 PAMUKKALE / DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.


Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:


HDPE çift cidarlı kanalizasyon boruları TS EN 13476-3+A1 standardı gereklerini karşılayacak özellikte olmalıdır. İhalelere katılan firmalar TSE Kurumu tarafından TS EN 13476-3+A1 standardına göre verilmiş TSE Belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeleri ibraz etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Deski Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Topraklık Mah. İzmir Bulvarı No:41/A-6-PAMUKKALE / DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Deski Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Topraklık Mah. İzmir Bulvarı No:41/A-6 PAMUKKALE / DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.DESKİ HDPE Koruge Boru için İhale İlanında Bulundu
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif