DSİ 15. Bölge Şanlıurfa Harran Ovaları Sulaması Sulamadan Dönen Suların Değerlendirilmesi Planlama Raporu Hazırlanması işi için İhale Açtı

DSİ 15. Bölge Şanlıurfa Harran Ovaları Sulaması Sulamadan Dönen Suların Değerlendirilmesi Planlama Raporu Hazırlanması işi için İhale Açtı

Dergi: 1424       Kategori: * ETÜT PROJE       Yayınlanma Tarihi: 11/02/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


DSİ 15. Bölge Şanlıurfa Harran Ovaları Sulaması Sulamadan Dönen Suların Değerlendirilmesi Planlama Raporu Hazırlanması işi için İhale Açtı


Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge (Şanlıurfa) Müdürlüğünün, "Şanlıurfa Harran Ovaları Sulaması Sulamadan Dönen Suların Değerlendirilmesi Planlama Hizmeti” ihalesi ile ilgili ilan 11 Şubat 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 14 Mart 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi. Şartnameler, 100 TL karşılığında (DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Hamidiye Mahallesi Emniyet Caddesi 63300 Yenişehir Haliliye/Şanlıurfa Tel: 0414 317 52 50) temin edilebilir.
İhaleye verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 60 takvim günü, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 360 takvim günü olarak belirlendi.
İhale, yeterli miktarda su iletilemeyen alanlarda (22893 ha ±%10), sulamadan dönen sulardan faydalanılarak ihtiyaç duyulan tesislerin ve Dereli Göleti (kış depolaması) yapılmasına yönelik planlama raporunun hazırlanması işini kapsıyor. KİK No: 2019/50447

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-15.BÖLGE ŞANLIURFA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Harran Ovaları Sulaması Sulamadan Dönen Suların Değerlendirilmesi Planlama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/50447

1-İdarenin

a) Adresi : Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 Yenişehir HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143175250 - 4143175030
c) Elektronik Posta Adresi : mmodali@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Bu İş kapsamında, yeterli miktarda su iletilemeyen alanlarda (22893 ha ±%10) , sulamadan dönen sulardan faydalanılarak, ihtiyaç duyulan tesislerin ve Dereli göleti ( kış depolaması ) yapılmasına yönelik planlama raporunun hazırlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Şanlıurfa
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 360(üç yüz altmış) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300/Şanlıurfa
b) Tarihi ve saati : 14.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Su ve Toprak kaynakları projelerini geliştirme gayesi ile hazırlanmış [ Ön İnceleme (İstikşaf) - Master Plan - Planlama (Fizibilite) Raporu) yapmış olmak değerlendirilir.

(Sunulacak olan benzer işte su ve toprak kaynaklarının birlikte değerlendirdiği benzer işler dikkate alınacak, tek başına su projeleri veya toprak değerlendirilmesine yönelik benzer işler dikkate alınmayacaktır.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300/Şanlıurfa adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300/Şanlıurfa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 DSİ 15. Bölge Şanlıurfa Harran Ovaları Sulaması Sulamadan Dönen Suların Değerlendirilmesi Planlama Raporu Hazırlanması işi  için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif