DSİ 21. Bölge Aydın Çine Topçam Sulaması Yenilenmesi Proje Hazırlanması için İhaleye Çıktı

DSİ 21. Bölge Aydın Çine Topçam Sulaması Yenilenmesi Proje Hazırlanması için İhaleye Çıktı

Dergi: 1480       Kategori: ETÜT - PROJE       Yayınlanma Tarihi: 25/03/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


DSİ 21. Bölge Aydın Çine Topçam Sulaması Yenilenmesi Proje Hazırlanması için İhaleye Çıktı


Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge (Aydın) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Aydın Çine Topçam Sulaması Yenilenmesi Proje Hazırlanması" ihalesi ile ilgili ilan 25 Mart 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 22 Nisan 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünde (İzmir Karayolu 5. km Kuyulu Mevkii 09020 Efeler/Aydın - Tel: 0256 219 39 20) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi 406 takvim günü olarak belirlendi. 

İhale kapsamında açık kanal ile sulanan 4300 ha alanın sulama sisteminin, basınçlı borulu şebekeye çevrilerek teknik rapor, sulama ve drenaj şebekesi ve her türlü sanat yapısının aplikasyona müstenit projeleri hazırlanacak.

(EE) - KİK No: 2020/157956

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BÖLGE AYDIN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN ÇİNE TOPÇAM SULAMASI YENİLENMESİ PROJE YAPIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/157956

1-İdarenin

a) Adresi : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii 09020 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193908
c) Elektronik Posta Adresi : dsi21@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Açık kanal ile sulanan 4300 ha alanın sulama sisteminin, basınçlı borulu şebekeye çevrilerek teknik rapor, sulama ve drenaj şebekesi ve her türlü sanat yapısının aplikasyona müstenit projeleri hazırlanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AYDIN
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 406(dört yüz altı) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii - Efeler/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 22.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

DSİ Genel Müdürlüğünün 27.01.2011 tarih ve 499 sayılı 2011/1 Genelgesi gereğince “Sulama drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait kati veya uygulama projeleri yapmış olmak.”

Veya

“Su ve toprak kaynakları projelerini geliştirme gayesi ile hazırlanmış ön inceleme (istikşaf) master plan ve planlama (fizibilite) raporu yapmış olmak.”

benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 304 Nolu Oda İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii - Efeler/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 DSİ 21. Bölge Aydın Çine Topçam Sulaması Yenilenmesi Proje Hazırlanması için İhaleye Çıktı


kordsaTopkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity
pfifner

Rail

waterloss

solarex