DSİ 5. Bölge Çorum Sungurlu Ortakışla Göleti İkmal İnşaatı için İhale Açtı

DSİ 5. Bölge Çorum Sungurlu Ortakışla Göleti İkmal İnşaatı için İhale Açtı

Dergi: 1470       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 14/01/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


DSİ 5. Bölge Çorum Sungurlu Ortakışla Göleti İkmal İnşaatı için İhale Açtı


Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge (Ankara) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Çorum Sungurlu Ortakışla Göleti İkmal İnşaatı" ihalesi ile ilgili ilan 14 Ocak 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 14 Şubat 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğünden (Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No: 24 06520 Söğütözü Çankaya/Ankara - Tel: 0312 219 77 00) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi 720 takvim günü olarak belirlendi.

İhale talvegden yüksekliği 25,50 m olan homojen kil dolgu tipinde gölet inşaatını kapsıyor.

(NA) - KİK No: 2019/702718

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUM SUNGURLU ORTAKIŞLA GÖLETİ İKMALİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/702718
1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03122197700 - 4300/4302 - 03122197800
c) Elektronik Posta Adresi : dsi5prjins@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Talvegden yüksekliği 25,50 m olan Homojen Kil Dolgu tipinde gölet inşaatı yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çorum İli Sungurlu İlçesi Ortakışla Köyü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Turkuaz Salonu M.Kemal Mh.2151/1 A Blk. 06520 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde"  yer alan A-VIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

FİYAT DIŞI UNSUR

1. Teklif Fiyat Puanı (TFP) (50 PUAN)

Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = TFmin / TF x 50 formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: İsteklinin fiyat puanını,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını,

[Geçerli tekliften anlaşılması gereken ilk oturumda geçerliliği belirlenen (teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan) teklifler değil, İdaremiz tarafından aşırı düşük tekliflerin de değerlendirilip uygun bulunması halinde dahil edildiği tüm yeterlilik kriterlerini sağlayan

teklifler geçerli teklif olarak değerlendirilecektir]

TF: İsteklinin teklif ettiği fiyatını ifade eder.

2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (50 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (50) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (TF) hesaplanacak ve bu orana göre İdarenin belirlediği tabloda belirtilen puanlar verilecektir.

SIRA NO  İŞ KALEMİ / GRUBU  NO MİNİMUM
TEKLİF ORANI
(%)
MAKSİMUM
TEKLİF ORANI (%)
PUAN
1 CSOGİ-01 0.05 0.08 3
2 CSOGİ-02 0.3 0.5 3
3 CSOGİ-03 0.13 0.16 3
4 CSOGİ-04 0.065 0.075 3
5 CSOGİ-05 0.0055 0.006 3
6 CSOGİ-06 0.05 0.065 3
7 CSOGİ-07 0.003 0.004 3
8 CSOGİ-08 0.0015 0.003 2
9 CSOGİ-10 0.015 0.03 3
10 CSOGİ-11 0.0006 0.001 2
11 CSOGİ-14 0.002 0.003 2
12 CSOGİ-15 0.02 0.03 3
13 CSOGİ-16 0.0067 0.03 2
14 CSOGİ-20 0.022 0.04 3
15 CSOGİ-21 0.004 0.08 2
16 CSOGİ-22 0.01 0.017 3
17 CSOGİ-23 0.004 0.007 3
18 CSOGİ-24 0.001 0.002 2
19 CSOGİ-25 0.005 0.01 2

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

 

3. Toplam puan (TP)

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. TP = TFP + KNP

Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü 29 Nolu Oda M.Kemal Mh.2151/1 B Blk.No:29 06520 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.


DSİ 5. Bölge Çorum Sungurlu Ortakışla Göleti İkmal İnşaatı için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

Rail
pfifner

solarex

waterloss

heatchina

çin solar