Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Evsel Atık Arıtma Sistemi için İhale Açtı

Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Evsel Atık Arıtma Sistemi için İhale Açtı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1440       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 12/06/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Evsel Atık Arıtma Sistemi için İhale AçtıDalaman (Muğla) Hava Meydan Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "2 adet 500 Kişilik Paket Evsel Atık Arıtma Sistemi" ihalesi ile ilgili ilan 12 Haziran 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 11 Temmuz 2019 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

(ŞB) - KİK No: 2019/257032

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

EVSEL ATIK ARITMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

EVSEL ATIK ARITMA SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası: 2019/257032
1-İdarenin
a) Adresi
:
HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası
:
2527925258 - 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi
:
edalyan@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı
:
2 Adet 500 Kişilik Paket Arıtma Sistemi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
Hava Meydan Komutanlığı Dalaman/MUĞLA
c) Teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
b) Tarihi ve saati
:
11.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar; yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dahilinde;

a.         TSE Uygunluk Belgesi veya,

b.         Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Uygunluk Raporu veya,

c.         Ürüne ait TSEK Belgesi (TSEK 521) veya,

ç.         Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya ENELEC) veya Uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren deney raporu veya belgesi.(Yurtdışından gelen ürünlerde deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C. Elçilik/Konsolosluğu tarafından onaylı Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.) 

yüklenici tarafından ihale aşamasında İhale Komisyonu Başkanlığına sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI DALAMAN/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Evsel Atık Arıtma Sistemi için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçaknükleer
pfifner

roadtunnel

eif