EGM 4. Kısım Hizmet Binaları Tam Takım Uygulama Projeleri ve İhale Evrakı Hazırlanması için İhale Açtı

EGM 4. Kısım Hizmet Binaları Tam Takım Uygulama Projeleri ve İhale Evrakı Hazırlanması için İhale Açtı

Dergi: 1494       Kategori: * ETÜT       Yayınlanma Tarihi: 29/06/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


EGM 4. Kısım Hizmet Binaları Tam Takım Uygulama Projeleri ve İhale Evrakı Hazırlanması için İhale Açtı


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilecek olan, “4. Kısım EGM Hizmet Binalarına ait Tam Takım Uygulama Projeleri ve İhale Evrakı Hazırlanması" ihalesi ile ilgili ilan 29 Haziran 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 27 Temmuz 2020 günü saat 11.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, EGM'de (Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No: 11 06540 Çankaya/Ankara - Tel: 0312 462 38 05) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işin süresi 120 takvim günü olarak belirlendi.

İhale kapsamında 1.552 m² Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlü-ğü, 1.100 m² Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1081 m² Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, 516 m² Yeşilyurt Sanayi Polis Merkezi Amirliği ve 854 m² Eskişehir Tepebaşı Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü tam takım uygumala projeleri ve ihale evrakı hazırlanacak.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/318822

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4'nci Kısım EGM Hizmet Binalarına Ait Tam Takım Uygulama Projeleri ve İhale Evraklarının Hazırlanması Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/318822

1-İdarenin

a) Adresi : Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi 11 06540 Ayrancı Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 462 3805 - 312 462 3719
c) Elektronik Posta Adresi : insaatemlakdb@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1.552 m² Çerkeş İlçe Emn. Müd., 1.100 m² Çaycuma İlçe Emn. Müd., 1081 m² Yeşilyurt İlçe Emn. Müd., 516 m² Yeşilyurt Sanayi Pol. Mrk. A. ve 854 m² Eskişehir Tepebaşı Bölge Trfk. Dnt.Şb. Müd. Tam Tk. Uygl. Prj. ve İhale Evraklarının hazırlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çankırı Çerkeş, Zonguldak Çaycuma, Malatya Yeşilyurt ve Eskişehir Tepebaşı
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü (O) Blok 7.Kat Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.07.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkında tebliğde yer alan 4-A ve üstü yapılara ait uygulama projeleri yapmış olmak benze iş olarak kabul edilecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü (O) Blok 7.Kat Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 EGM 4. Kısım Hizmet Binaları Tam Takım Uygulama Projeleri ve İhale Evrakı Hazırlanması için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar