EGO Ray Bağlantı Elemanı için İhaleye Çıktı

EGO Ray Bağlantı Elemanı için İhaleye Çıktı

Dergi: 1474       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 13/02/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


EGO Ray Bağlantı Elemanı için İhaleye Çıktı


Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "Pandrol Clip E 1887 Ray Bağlantı Elamanı (Krapo) Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 13 Şubat 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 05 Mart 2020 günü saat 15.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.

İhale kapsamında 10.000 adet, pandrol clip E 1887 ray bağlantı elamanı alınacak.

Bilindiği gibi daha önce ihale komisyon kararı ile iptal edilmişti. İhaleye sadece Kalebozan Mühendislik firması teklif vermişti.

Önceki Haber: Yatırımlar 1472 (EE) - KİK No: 2020/52750

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

 

RAY BAĞLANTI ELAMANI (KRAPO) SATIN ALINACAKTIR

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Pandrol Clip E 1887 Ray Bağlantı Elamanı (Krapo) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/52750
1-İdarenin
a) Adı : EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi A Blok No: 5 06330 . YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125071087 - 3125071330
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Pandrol Clip E 1887 Ray Bağlantı Elamanı (Krapo)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
10000 Adet ,Pandrol Clip E 1887 Ray Bağlantı Elamanı (Krapo) Alımı İşi ,Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Mah. 296. Cad. No: 9 Yenimahalle/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde işe başlanılacak olup, Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapabilir. Ancak, malın tamamını ihale dokümanına uygun olarak işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde idareye teslim edecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2020 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EGO Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok. Kat: 4 İdare Encümeni Salonu Yenimahalle/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 EGO Ray Bağlantı Elemanı için İhaleye Çıktı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar