EÜAŞ Afşin-Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası Drenaj Kanalı Proje Hazırlanması için İhale Açtı

EÜAŞ Afşin-Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası Drenaj Kanalı Proje Hazırlanması için İhale Açtı

Dergi: 1424       Kategori: * ETÜT PROJE       Yayınlanma Tarihi: 11/02/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


EÜAŞ Afşin-Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası Drenaj Kanalı Proje Hazırlanması için İhale Açtı


Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "Afşin-Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası Drenaj Kanalı Proje Hazırlanması" ihalesi ile ilgili ilan 11 Şubat 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 26 Şubat 2019 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.
Şartnameler, 100 TL karşılığında (EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 7. km Kentpark AVM Yanı No:166 3. Kat Oda No:316 06520 Çankaya/Ankara Tel: 0312 295 52 21) temin edilebilir. KİK No: 2019/52883

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İNŞAAT VE KAMULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Afşin-Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası Drenaj Kanalı Proje Yapılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/52883

1-İdarenin

a) Adresi : Eskişehir Yolu 7.km No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122955221 - 3122955230
c) Elektronik Posta Adresi : gamze.ulker@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yaklaşık 11 km uzunluğunda trapez kanal projesi hazırlanması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. km Kentpark AVM Yanı No:166 Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 26.02.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Baraj, gölet veya dereye ait kati veya uygulama proje yapımı işleri veya sulama-drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait kati veya uygulama proje yapım işlerinin benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. km Kentpark AVM Yanı No:166 3. Kat Oda No:316 06520 Çankaya/Ankara adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. km Kentpark AVM Yanı No:166 3. Kat Oda No:302 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 EÜAŞ Afşin-Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası Drenaj Kanalı Proje Hazırlanması için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif