EÜAŞ Birecik - Nizip HES’in İşletme, Bakım, Onarım ve Revizyon İşleri için İhale Açtı

EÜAŞ Birecik - Nizip HES’in İşletme, Bakım, Onarım ve Revizyon İşleri için İhale Açtı

Dergi: 1439       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 31/05/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


EÜAŞ Birecik - Nizip HES’in İşletme, Bakım, Onarım ve Revizyon İşleri için İhale Açtı


Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Birecik - Nizip HES’in Güvenlik Hariç Enerji Üretimini Gerçekleştirmek Üzere İşletme, Periyodik Bakım, Onarım ve Revizyon İşlerinin 44 Kişiyle 3 Yıl Süreli Olarak Yaptırılması Hizmeti" ihalesi ile ilgili ilan 31 Mayıs 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 18 Haziran 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 500 TL karşılığında (EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı - Eskişehir Yolu 7. Km No:166 Kat:8 Çankaya/Ankara - Tel: 0312 630 18 88) temin edilebilir.

İşin süresi 3 yıl olarak belirlendi.

(NA) - KİK No: 2019/254376

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

HES PERİYODİK BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2019/254376
İşin Adı : Birecik-Nizip Hes’İn Güvenlik Hariç Enerji Üretimini Gerçekleştirmek Üzere İşletme, Periyodik Bakım, Onarım Ve Revizyon İşlerinin 44 Kişiyle 3 Yıl Süreli Olarak Yaptırılması Hizmet Alımı İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Eskişehir Yolu 7. Km No:166 Kat:8
b) Telefon ve faks numarası : 3126301888 - 3126301862
c) Elektronik posta adresi : basinhalk@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Birecik-Nizip HES’in güvenlik hariç enerji üretimini gerçekleştirmek üzere işletme, periyodik bakım, onarım ve revizyon işlerinin 44 kişiyle 3 yıl süreli olarak yaptırılması hizmet alımı işi
b) Yapılacağı Yer : Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğü Birecik/ŞANLIURFA
c) Süresi : 3 Yıl
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı EÜAŞ Kampüsü Eskişehir Yolu 7. Km No:166 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.06.2019 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Elektrik üretim tesisleri ile ilgili olarak;

- Tesislerde yer alan ve enerji üretim projesinin bir parçası olan ana iş gruplarından (türbin genaratör, komple kontrol-kumanda sistemi)en az birinin komple imalatını veya montajını yapmış olmak ya da söz konusu elektrik enerjisi üretim tesisinin komple devreye alma çalışmalarını yapmış olmak

- Elektrik Enerji Üretim Tesislerinin İşletme ve bakım hizmetlerini yürütmüş bulunmak,

- EPDK tarafından verilmiş elektrik üretim lisansına haiz elektrik üretim tesis veya tesislerinin tamamını yapıp işletmeye almış olmak, Benzer iş olarak kabul edilecektir.

İsteklilerin belirtilen bu hususlardan en az birine ilişkin belgeyi sunması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve 118,00- TL karşılığı Mustafa Kemal Mh. EÜAŞ Kampüsü Eskişehir Yolu 7. Km No:166 8. Kat Oda No: 810 Çankaya/ANKARA,  adresinde görülebilir ve Mustafa Kemal Mh. EÜAŞ Kampüsü Eskişehir Yolu 7. Km No:166 8. Kat Oda No: 810 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.3. İhale dokümanı posta ya da kargo yoluyla satılmayacaktır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mustafa Kemal Mh. EÜAŞ Kampüsü Eskişehir Yolu 7. Km No:166 8. Kat Oda No: 821 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

-Bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3 üncü  maddesinin (g) bendi hükümlerine istinaden Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

 EÜAŞ Birecik - Nizip HES’in İşletme, Bakım, Onarım ve Revizyon İşleri için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçaknükleer
pfifner

roadtunnel

eif