EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Kontrol Vanası Seti Alımı için İhale Açtı

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Kontrol Vanası Seti Alımı için İhale Açtı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • MAKİNE - MALZEME

Dergi: 1480       Kategori: MAKİNE - MALZEME       Yayınlanma Tarihi: 25/03/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Kontrol Vanası Seti Alımı için İhale Açtı


Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Yardımcı Buhar Sisteminde Kullanılmak Üzere 1 adet Kontrol Vanası Seti (vana + aktüatör + pozisyoner + pozisyon ileticisi) Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 25 Mart 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 10 Nisan 2020 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, 59 TL karşılığında EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden (Çan/Çanakkale - Tel: 0286 435 33 70) temin edilebilir.

Bilindiği gibi daha önce son söz konusu ihale,geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle iptal edilmişti.

Önceki Haber: Yatırımlar 1479 (NA) – KİK No: 2020/167494

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

EÜAŞ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE YARDIMCI BUHAR SİSTEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET KONTROL VANASI SETİ (VANA + AKTÜATÖR + POZİSYONER + POZİSYON İLETİCİSİ) SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

İhale Kayıt Numarası : 2020/167494
İşin Adı : Eüaş 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’Ne Yardımcı Buhar Sisteminde Kullanılmak Üzere 1 Adet Kontrol Vanası Seti (Vana + Aktüatör + Pozisyoner + Pozisyon İleticisi) Satın Alımı İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864353370 - 2864353375
c) Elektronik posta adresi : cantermik@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne yardımcı buhar sisteminde kullanılmak üzere 1 adet kontrol vanası seti (vana + aktüatör + pozisyoner + pozisyon ileticisi) satın alımı işi.
b) Teslim [yeri / yerleri] : 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarı veya İşletme Müdürlüğünce santral içinde gösterilecek yerdir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu Çan/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 10.04.2020 - 10:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Çan/ÇANAKKALE adresinden banka dekontunun ibrazı ile satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Çan/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Kontrol Vanası Seti Alımı için İhale Açtı


kordsaTopkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity
pfifner

Rail

waterloss

solarex