Gaziantep B.B. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi için İhale Açtı

Gaziantep B.B. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi için İhale Açtı

Dergi: 1456       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 09/10/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Gaziantep B.B. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi için İhale Açtı


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan, “Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi Hizmet Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 09 Ekim 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 31 Ekim 2019 günü saat 15.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 İncilipınar Şehitkamil/Gaziantep - Tel: 0342 211 12 00) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 14 ay olarak belirlendi.

İhale, 14 ay süre ile maksimum 312 m3/gün debi kapasiteli sızıntı suyu arıtma tesisinin işletilmesini kapsıyor.

(NA) - KİK No: 2019/487029

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/487029

1-İdarenin

a) Adresi : İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 İncilipınar ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111200 - 3422111293
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaziantep-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
14 ay süre ile maksimum 312 m3/gün debi kapasiteli sızıntı suyu arıtma tesisinin işletilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 14(on dört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
b) Tarihi ve saati : 31.10.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Atık su arıtma tesisi işletilmesi hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 Gaziantep B.B. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi için İhale Açtı


kordsa

ketmak
nükleer

maden

rail
pfifner

solarex

ısaf

ıccı