HEAŞ Primer Pist Kablosu Alımı için İhale Açtı

HEAŞ Primer Pist Kablosu Alımı için İhale Açtı

Dergi: 1494       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 29/06/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


HEAŞ Primer Pist Kablosu Alımı için İhale Açtı


Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından gerçekleştirilecek olan, “Primer Pist Kablosu Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 29 Haziran 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 07 Temmuz 2020 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 12,20 TL karşılığında HEAŞ Satınalma Şefliğinden (Sabiha Gökçen Havaalanı Genel Müdürlük Binası A Blok 34912 Kurtköy Pendik/İstanbul Tel: 0216 585 50 00) temin edilebilir.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2019/466118

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

PRİMER PİST KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ) HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

İhale Kayıt Numarası : 2020/313768
İşin Adı : Primer Pist Kablosu Mal Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912
b) Telefon ve faks numarası : 2165855000 - 2165855114
c) Elektronik posta adresi : ihale@sgairport.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.sgairport.com
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 35000 metre
b) Teslim [yeri / yerleri] : HEAŞ; Ana Depo
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Teslim Süresi 10 hafta
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : HEAŞ Genel Müdürlük Bİnası A Blok Kurtköy Pendik/İST
b) Tarihi ve saati : 07.07.2020 - 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1.İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının idareden satın alınması zorunludur.

4.2.İsteklinin, HEAŞ’ın bu işe dair idari ve teknik şartnamenin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak her sayfası yeterli sayıda istekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname nüshaları (ıslak imza ve kaşeli)

4.3.2020 yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca beyanname verebilirler.

4.4.Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve yöneticileri ile son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.

4.5.Tüzel veya gerçek kişi olmasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.

4.6.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.

4.7.Tebligat ve bildirimler için adres, telefon, telefaks ve elektronik posta adresi beyanı.

4.8.İstekli tarafından teklif edilen işe dair toplam bedelin en az % 25’si oranında “Primer Kablo ve Ekipmanları” satışına ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak; son teklif verme tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili kamu kuruluşu ise iş deneyim belgesi, özel sektör ise sözleşme ve fatura nüshaları verilecektir. İsteklilerin tek başlarına gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler tam olarak, iş ortaklığı olarak gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilecektir. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge veya belgeleri verebilirler.

4.9.Teklif edilecek ürüne ait FAA uygunluk belgesi.

4.10.Teklif edilecek ürünlerin teknik özellikleri ve yapı bilgileri.

4.11.İhaleye katılım ve yeterlik için verilen belgelerin tamamı Türkçe olacaktır.

4.12.20,00 TL (KDV dahil) tutarındaki şartnamelerin satın alındığına dair belge.HEAŞ Primer Pist Kablosu Alımı için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar