İPKB İSMEP Sözleşme Paketi (KFW-WB4-YAPIM-35) için İhale İlanında Bulundu

İPKB İSMEP Sözleşme Paketi (KFW-WB4-YAPIM-35) için İhale İlanında Bulundu

Dergi: 1433       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 15/04/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İPKB İSMEP Sözleşme Paketi (KFW-WB4-YAPIM-35) için İhale İlanında Bulundu


İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW) sağlanan kredi ile gerçekleştirilecek olan, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında; “Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi (KFW-WB4-YAPIM-35)" ihalesi ile ilgili ilan 13 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 20 Mayıs 2019 günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 600 TL karşılığında (İstanbul Valiliği İPKB Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6/8 Üsküdar/İstanbul Tel: 0212 518 55 00) temin edilebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü olarak belirlendi.

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM
İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”
(KFW-WB4-YAPIM-35)
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma
Bankası’ndan (KfW), İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar
teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı
tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi – (KFW-WB4-YAPIM-35)
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı
KFW-WB4-YAPIM-35 1 Fatih
Aksaray Mahmudiye Ortaokulu
Haseki Sultan Mahallesi, Cerrahpaşa Cad. No 20 Aksaray
Fatih / İSTANBUL
3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2016-2017-2018 yıllarının, Yeminli Mali
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları
kullanılmak sureti ile 2019 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 17.500.000
TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı
ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.
II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2014-2018) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 7.500 m2 yeni
bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif
verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri
geçerli sayılmayacaktır.
III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 4.000.000 TL
olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi
ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda
ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.
IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.
V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu
davalarla ilgili bilgiler,
VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet
belgelerinde istenen diğer belgeler.
4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-35)
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
425.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 20 Mayıs 2019 günü
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır
7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
Birimimize 25 Nisan 2019 tarihine kadar Beyazıt/Fatih adresinden; 25 Nisan 2019
tarihinden itibaren Kısıklı/Üsküdar adresinden ulaşabilirsiniz. İhale Kısıklı/Üsküdar adresinde
yapılacaktır.
Beyazıt/Fatih adresi;
Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8 34126
Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +(90) (212) 518 55 00
Fax : +(90) (212) 518 55 05
E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web : www.ipkb.gov.tr
Kısıklı/Üsküdar adresi;
Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6/8
Üsküdar/İSTANBUL
E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web : www.ipkb.gov.trİPKB İSMEP Sözleşme Paketi (KFW-WB4-YAPIM-35) için İhale İlanında Bulundu
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif