İSU, Dizel Jeneratör için İhale Açtı

İSU, Dizel Jeneratör için İhale Açtı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1402       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 14/09/2018       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İSU, Dizel Jeneratör için İhale Açtı


Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "1 Adet 2500 KVA Dizel Jeneratör Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 14 Eylül 2018 tarihli Kamu İhale Kurumu Bülteni'nde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 06 Kasım 2018 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 50 TL karşılığında (İSU Genel Müdürlüğü D-100 Karayolu Üzeri Seka Park No: 59 41100 İzmit Kocaeli Tel: 0262 317 32 85) temin edilebilir. KİK No: 2018/435605

 

 

 


 

  İhale İlanı'nın Tam Metni


 

 

 

 

 

JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİZEL JENERATÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/435605


1-İdarenin

a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet 2500 KVA Dizel Jeneratör Alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Bulvar Yağmursuyu Terfi Merkezi
c) Teslim tarihi : Jeneratör yer teslimi tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İsu 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sk. No:9 Zemin Kat İzmit/ KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 06.11.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:


Devreye alma işlemlerinden sonra jeneratör seti ve tüm sistem 24 ay süreyle malzeme işçilik hatalarına karşı parçalı bakım ve onarım garantisi verilecektir. Firma dizel jeneratör grubu için 10 (on) yıl yedek parça sağlama garantisi verecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:


-İstekliler teklif edilecek ürünlere ait orijinal kataloglar ile jeneratör grubu içerisinde bulunan motor ve alternatörün ayrı ayrı üretici katalogları (data sheet) kaşeli ve imzalı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

- İstekliler jeneratörün konulacağı yeri görecek ve ihale dokümanında yer alan "YER GÖRME BELGESİ" ni kaşeli ve imzalı şekilde teklifleriyle beraber sunacaklardır.

- İstekliler teklifleriyle beraber motor özelliklerini ve yakıt tüketim değerlerini verecektir.

- İstekliler alternatör özelliklerini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İsu 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat:1 İzmit/KOCAELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsu 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sk. No:9 Kat 1 İzmit/ KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İSU, Dizel Jeneratör için İhale Açtı
kotra

Topkapı


temsa


sukayıpkaçak

ıccı
pfifner

roadtunnel