İSU Düktil Boru için İhale Açtı

İSU Düktil Boru için İhale Açtı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1419       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 10/01/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İSU Düktil Boru için İhale Açtı


Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Düktil Boru ve Ek Parçaları Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 10 Ocak 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 12 Şubat 2019 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 50 TL karşılığında (İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İzmit/Kocaeli Tel: 0262 317 32 85) temin edilebilir.

İhale kapsamında 5.714.000 kg düktil boru ve 204.000 kg ek parçaları alınacak. KİK No: 2019/496

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

DÜKTİL BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜKTİL BORU VE EK PARÇALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/496
1-İdarenin
a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
DÜKTİL BORU 5.714.000,00 KG DÜKTİL BORU EK PARÇALARI 204.000,00 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kocaeli il genelinde İSU Genel Müdürlüğümüze bağlı İlçe Şube Müdürlükleri Ambarlarına ve idare yetkilisi tarafından bildirilen İSU Genel Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlükleri sınırları içerisinde bulunan alt yapı çalışma yerlerine nakliye, indirme ve istifleme dahil olarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Malzemeler; sözleşme imzalanmasına müteakip 15 iş günü içerisinde idarenin vereceği malzeme teslimat listesine göre teslim edilecektir. İlk parti sevkiyatı 24.04.2019 tarihi itibariyle başlamak üzere tüm malzemeler 240 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat:1 İzmit KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 12.02.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

*İstekliler örnek bir contanın özelliklerini  çizimlerde belirterek teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

*İstekliler içme suyu ile temas halinde olan, iç kaplamada kullanılan malzemenin uygunluğunu gösteren güncel test sonuçlarını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat:1 İzmit KOCAELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat:1 İzmit KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. İSU Düktil Boru için İhale Açtı
kotra

Topkapı


temsa


sukayıpkaçakyapifuari
pfifner

roadtunnel

eif