İZSU 28 kalem Çeşitli Kablo için İhale Açtı

İZSU 28 kalem Çeşitli Kablo için İhale Açtı

Dergi: 1456       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 09/10/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İZSU 28 kalem Çeşitli Kablo için İhale Açtı


İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "28 kalem Çeşitli Kablo Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 09 Ekim 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 25 Ekim 2019 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, İZSU Genel Müdürlüğünden (Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250 Konak/İzmir -  Tel: 0232 293 20 00) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

(EE) - KİK No: 2019/477825

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

MUHTELİF KABLO SATIN ALINACAKTIR
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

MUHTELİF KABLO alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2019/477825
1-İdarenin
a) Adresi
:
Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
:
2322932000 - 2322932831
c) Elektronik Posta Adresi
:
izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı
:
28 KALEM MUHTELİF KABLO ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
:
Gediz Bölge Şube Müdürlüğü : Menemen-Manisa karayolu 3. km. Yahşelli-Menemen-İZMİR Nif Bölgesi Şube Müdürlüğü : Mehmet Akif Ersoy Mah. Çayırlar Küme Evleri No:65 Kemalpaşa-İZMİR Yarımada Bölgesi Şube Müdürlüğü : İçmeler Mah. 1007 Sokak Urla Teknik Amirliği Menderes Bölgesi Şube Müdürlüğü : İzmir Aydın Karayolu No: 46 Çaybaşı Torbalı-İZMİR
c) Teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü. ( Teknik şartname ek-1 de belirtilen Müdürlüklerimize teslim edilecektir.)

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR
b) Tarihi ve saati
:
25.10.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

- Yetkili satıcı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde; yetkili satıcılık belgesi, teklife konu mal/malların imalatçısı tarafından teklif verenin adına düzenlenmiş olacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
- NYY (YVV) Kablolar için : TS IEC 60502-1+A1 Belgesi

- NYA Kablo, NYA (H07V) Topraklama Kablosu ve NYAF Çok Telli Kablolar için : TS EN 50525-2-31 Belgesi

- N2XH Kablolar için : TS HD 604 S1 Belgesi

- TTR (H05VV-F) Kablolar için : TS EN 50525-2-11 Belgesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler, teklif ettiği kablonun marka/modelini belirten katalog, broşür vs. teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 K:Z KONAK İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 İZSU 28 kalem Çeşitli Kablo için İhale Açtı


kordsa

ketmak
nükleer

maden

rail
pfifner

solarex

ısaf

ıccı