İZSU İzmir Kemalpaşa Altyapı İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri için İhale İlanında Bulundu

İZSU İzmir Kemalpaşa Altyapı İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri için İhale İlanında Bulundu

Dergi: 1464       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 02/12/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İZSU İzmir Kemalpaşa Altyapı İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri için İhale İlanında Bulundu


İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşagıkızılca, Örnekköy ve Çiniliköy Yerleşimleri Altyapı İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri Yapımı” ihalesi ile ilgili ilan 02 Aralık 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 30 Aralık 2019 günü saat 11.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, İZSU Genel Müdürlüğünden (Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250 Konak/İzmir - Tel: 0232 293 20 00) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhaleye verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 150 takvim günü, işin süresi yer tesliminden itibaren 600 takvim günü olarak belirlendi.

(EE) - KİK No: 2019/562886

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KANALİZASYON VE ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşagıkızılca, Örnekköy ve Çiniliköy Yerleşimleri Altyapı İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/562886
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932398
c) Elektronik Posta Adresi : izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
L:63.272,49 mt Muh. çap ve cinste boru , L:83 mt Muh. çapta çelik boru , L:146,17 mt muh. çapta yatay delgi, L:56.375 mt Atıksu ve Yağ. hatlarının görüntülenmesi, L:21.375 mt. parsel bacası bağlantısı, 10 ad. B.İ.T, L:619,00 mt. yağ. kanalı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir İli Kemalpaşa İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:3 35250 Konak İZMİR
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ''(A) Altyapı İşleri'' başlığı altında yer alan ''AIV Grup: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ '' başlığı altındaki işler benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

FİYAT DIŞI UNSURLAR

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışıındaki unsurlar da dikkate alınarak belirllenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı"  İle “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:50 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.1.1 Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TFP= (TFmin x 50) /TFformülü ile hesaplanacaktır.

A.1.2 TFP hesaplanırken, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

TFP : Teklif fiyat puanı,

TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, İsteklinin teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder..

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP:50 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş grupları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş Grupları içerisinde yer alan;

İş Grubu 1’i oluşturan kalemleri:İNŞ1, İNŞ2, İNŞ3

İş Grubu 2’yi oluşturan kalemleri:İNŞ4, İNŞ21

İş Grubu 3’ü oluşturan kalemleri:İNŞ5, İNŞ6, İNŞ7,İNŞ8, İNŞ9, İNŞ76, NŞ77

İş Grubu 4’ü oluşturan kalemleri:İNŞ10,İNŞ11, İNŞ12,İNŞ13, İNŞ14, İNŞ64, İNŞ65,İNŞ66, NŞ67,İNŞ68, NŞ69,İNŞ70, İNŞ71,İNŞ72, İNŞ73

İş Grubu 5’i oluşturan kalemleri:İNŞ15, İNŞ16, İNŞ17,İNŞ18, İNŞ19, İNŞ20, İNŞ53,İNŞ54,İNŞ55, İNŞ56, İNŞ74

İş Grubu 6’yı oluşturan kalemleri:İNŞ22, İNŞ23, İNŞ57

İş Grubu 7’yi oluşturan kalemleri:İNŞ26,İNŞ27, İNŞ28,İNŞ29, İNŞ30,İNŞ31, İNŞ32 ,İNŞ33, İNŞ34, İNŞ45,İNŞ48, İNŞ49, İNŞ75

İş Grubu 8’i oluşturan kalemleri:İNŞ35, İNŞ40, İNŞ46,İNŞ47, İNŞ58

İş Grubu 9’u oluşturan kalemleri:İNŞ42, İNŞ43, İNŞ44,İNŞ62, İNŞ63

İş Grubu 10’u oluşturan kalemleri:İNŞ59, İNŞ60, İNŞ61

İş Grubu 11’i oluşturan kalemleri:İNŞ24, İNŞ25, İNŞ78

İş Grubu 12’yi oluşturan kalemleri:İNŞ36,İNŞ37,İNŞ38,İNŞ39, İNŞ41,İNŞ50, İNŞ51,İNŞ52

İş Grubu 13’ü oluşturan: ATGB (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş)

PUANLAMA TABLOSU

İş Grupları MİNİMUM TEKLİF Oranı (%) MAKSİMUM TEKLİF Oranı % PUAN
İş Grubu 1                   21,53                  29,13    10
İş Grubu 2                   15,31                  20,72      8
İş Grubu 3                   10,12                  13,69      4
İş Grubu 4                     5,74                    7,76      3
İş Grubu 5                     5,96                    8,06      3
İş Grubu 6                     7,47                  10,11      5
İş Grubu 7                     3,41                    4,62      2
İş Grubu 8                     1,70                    2,30      3
İş Grubu 9                     0,70                    0,95      2
İş Grubu 10                     1,43                    1,93      2
İş Grubu 11                     1,01                    1,37      2
İş Grubu 12                     0,28                    0,38      1
İş Grubu 13                    10,34                   13,99      5
TOPLAM         50

A.2.1 Söz konusu iş grupları için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş grubuna, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2 İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş grubu için puan alamayacaklardır.

A.2.3 Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş gurubu için yukarıda verilen puanların toplamıdır.

A.3 Toplam Puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

  TP = TFP + KTP

            EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş toplam puanı (TP) en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şb. Md. Cumhuriyet Bulvarı No:16 Zemin Kat 35250 Konak İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,
Baca İçi Terfi Merkezleri (B.İ.T) Yapılması. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
Atıksu, Yağmursuyu şebekesi ve İletim Hatları iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım işleri benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince,aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1"olarak belirlenmiştir.

 İZSU İzmir Kemalpaşa Altyapı İnşaatı ve Elektrik İletim Tesisleri için İhale İlanında Bulundu


kordsa

ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

solarex
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar