İbrahim Çeçen Üniversitesi Kar Püskürtme Makinesi Alacak

İbrahim Çeçen Üniversitesi Kar Püskürtme Makinesi Alacak

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1406       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 11/10/2018       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İbrahim Çeçen Üniversitesi Kar Püskürtme Makinesi Alacak


İbrahim Çeçen Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "14 adet Kar Püskürtme Makinesi Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 11 Ekim 2018 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteni'nde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 02 Kasım 2018 günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 70 TL karşılığında (İbrahim Çeçen Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Birimi Erzurum Yolu Üzeri 4. km Erzurum Caddesi 04100 Ağrı Tel: 0472 215 20 29) temin edilebilir.

KİK No: 2018/495795

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KAR PÜSKÜRTME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

KAR PÜSKÜRTME MAKİNESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/495795


1-İdarenin

a) Adresi : Erzurum yolu üzeri 4.KM Erzurum Caddesi 04100 MERKEZ AĞRI MERKEZ/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4722152029-9863 - 4722151182
c) Elektronik Posta Adresi : imid@agri.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
14 Adet Kar Püskürtme Makinesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkez Kampüs ve ilçe yerleşkelerinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullar.
c) Teslim tarihi : 10 iş günü içerisinde teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlük Çok Amaçlı Toplantı Salonu Erzurum Yolu Üzeri 4.Km Merkez/AĞRI
b) Tarihi ve saati : 02.11.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:


Kar Püskürtme Makinelerine ilişkin resim ve teknik özelliklerini gösteren belge sunacak ve bu belgeler firma tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP' a kaydı bulunan İstekliler olabilecekler, doküman bedelini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıflar Bankası Ağrı Şubesi TR550001500158007295652386 nolu hesabına yatırdığına dair dekont ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Birimi satın alabilirler. adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 90 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR550001500158007295652386 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İbrahim Çeçen Üniversitesi Kar Püskürtme Makinesi Alacak
kotra

Topkapı


temsa


sukayıpkaçakyapifuari
pfifner

roadtunnel

eif