İlbank Fındıklı ve Gülşehir Belediyeleri için PE/Koruge Boru Alacak

İlbank Fındıklı ve Gülşehir Belediyeleri için PE/Koruge Boru Alacak

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • MAKİNE - MALZEME

Dergi: 1480       Kategori: MAKİNE - MALZEME       Yayınlanma Tarihi: 25/03/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İlbank Fındıklı ve Gülşehir Belediyeleri için PE/Koruge Boru Alacak


İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, “Fındıklı (Rize) ve Gülşehir (Nevşehir) Belediyeleri ihtiyacı PE/Koruge Boru ve Koruge Boru Ek Parçaları Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 25 Mart 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 08 Nisan 2020 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale kapsamında, Fındıklı (Rize) Belediyesine muhtelif çap ve miktarda PE boru, Gülşehir (Nevşehir) Belediyesine muhtelif çap ve miktarlarda PE boru, koruge boru ve koruge boru ek parçaları alınacak.

(ŞB) - KİK No: 2020/162152

 

 

 

İhale lanının Tam Metni

 

PE/KORUGE BORU VE KORUGE BORU EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Fındıklı (Rize) ve Gülşehir (Nevşehir) Belediyeleri İhtiyacı PE/Koruge Boru ve Koruge Boru Ek Parçaları Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/162152
1-İdarenin
a) Adı : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : Zübeyde Hanım Mah. 657. Cad. No:14 ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123033202 - 3123412017
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Fındıklı (Rize) ve Gülşehir (Nevşehir) Belediyeleri İhtiyacı PE/Koruge Boru ve Koruge Boru Ek Parçaları Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Fındıklı (Rize) Belediyesine muhtelif çap ve miktarda PE Boru, Gülşehir (Nevşehir) Belediyesine Muhtelif çap ve miktarlarda PE Boru, Koruge Boru ve Koruge Boru Ek Parçaları alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlgili Belediyelerin şantiyelerine
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren işin tamamının toplam imalat süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. Kabulün yapılmasını müteakip 10 (on) takvim günü nakliye süresi ayrıca verilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.04.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İller Bankası Anonim Şirketi Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı / Zübeyde Hanım Mah. 657. Cd. No:14 - Altındağ/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Yetkili Satıcılık belgesi, ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.
Yetki Alınan Firmanın;
a) Adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İmalatcı İse:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

yeterlik tablosuna işlenecek ve firmalardan bu belgeler istenildiği takdirde idari şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak idareye sunulacaktır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

PE borular TS EN 12201-2+A1 standartlarına veya muadili uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi ve bu standartlara uygun üretim yapıldığına ilişkin belgelerinde yeterlik tablosuna işlenmesi ve teklif zarfına konulması zorunludur.

Koruge borular TS EN 13476–3+A1 standartlarına veya muadili uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi ve bu standartlara uygun üretim yapıldığına ilişkin belgelerinde yeterlik tablosuna işlenmesi ve teklif zarfına konulması zorunludur.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 İlbank Fındıklı ve Gülşehir Belediyeleri için PE/Koruge Boru Alacak


kordsaTopkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity
pfifner

Rail

waterloss

solarex