KGM 1. Bölge Tekirdağ - Kınalı Ayrımı ve Kocaeli - Sakarya Devlet Yollarında Sel Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesi, Toprak İşleri ve Sanat Yapıları için İhale Açtı

KGM 1. Bölge Tekirdağ - Kınalı Ayrımı ve Kocaeli - Sakarya Devlet Yollarında Sel Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesi, Toprak İşleri ve Sanat Yapıları için İhale Açtı

Dergi: 1424       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 11/02/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM 1. Bölge Tekirdağ - Kınalı Ayrımı ve Kocaeli - Sakarya Devlet Yollarında Sel Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesi, Toprak İşleri ve Sanat Yapıları için İhale Açtı


 

Karayolları (KGM) 1. Bölge (İstanbul) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "(110-04,110-05 KKNo'lu (Tekirdağ - Kınalı Ayrımı) ve 100-08 KK No'lu (Kocaeli - Sakarya) devlet yollarında sel nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için Toprak İşleri ve Sanat Yapıları Yapımı" ihalesi ile ilgili ilan 11 Şubat 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 06 Mart 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.
Şartnameler, 1.200 TL karşılığında (Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Hamidiye Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:170 34408 Hasdal Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 312 17 00) temin edilebilir.
İhale kapsamında takriben 40.000 metreküp kazı işleri, 1.140 metre yerinde dökme kazık, 3.875 metreküp beton, 6.750 metreküp taş dolgu, 15.000 metreküp kırmataş dolgu, 110 ton çelik menfez ve köprü imalatı, 390 ton demir işleri yapılacak.
Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi yer tesliminden itibaren 180 takvim günü olarak belirlendi. KİK No: 2019/50803

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

110-04,110-05 KKNo'lu (Tekirdağ-Kınalı Ayr) ve 100-08 KKNo'lu (Kocaeli-Sakarya) Devlet Yollarında Sel Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesi İçin Toprak İşleri ve Sanat Yapıları Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/50803
1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123121700 - 2123127412
c) Elektronik Posta Adresi : bol01@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Takriben 40.000 metreküp kazı işleri, 1.140 metre yerinde dökme kazık, 3.875 metreküp beton, 6.750 metreküp taş dolgu, 15.000 metreküp kırmataş dolgu, 110 ton çelik menfez ve köprü imalatı, 390 ton demir işleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kocaeli - Sakarya Devlet Yolu - KOCAELİ ve Tekirdağ - Kınalı Ayr. Devlet Yolu - İSTANBUL, TEKİRDAĞ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği'dir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi / İş Grubu No Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) PUAN
1 KAZI / NAKLİYE 20,48969 27,72134 9
2 KGM/16.071/H-1-P 4,11756 5,57082 2
3 KGM/16.100/K-H 0,51658 0,69890 2
4 KGM/16.122/K-H-P 1,81379 2,45396 2
5 KGM/16.130/K-H-P 1,33227 1,80249 2
6 KGM/16.132/K-H-P 11,36804 15,38028 6
7 KGM/17.081/K-P 4,48827 6,07236 3
8 KGM/18.185/P 0,53449 0,72313 2
9 TAŞIYICI İSKELE/M 0,58501 0,79148 2
10 KGM/2641/A/P 10,70120 14,47810 5
11 KGM/3782/1-P 6,36253 8,48337 4
12 KGM/3782/2-P 4,25302 5,10362 3
13 3790/P 18,22718 24,66030 8
TOPLAM 50

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar aşağıda belirtilen şartların da sağlanması şartı ile verilecektir. (BU İHALEDE İŞ GRUBU YOKTUR.)

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.KGM 1. Bölge Tekirdağ - Kınalı Ayrımı ve Kocaeli - Sakarya Devlet Yollarında Sel Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesi, Toprak İşleri ve Sanat Yapıları için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif