KGM 14. Bölge Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ve Ulaşım Etüdleri İşleri için İhale Açtı

KGM 14. Bölge Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ve Ulaşım Etüdleri İşleri için İhale Açtı

Dergi: 1433       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 15/04/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM 14. Bölge Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ve Ulaşım Etüdleri İşleri için İhale Açtı


Karayolları (KGM) 14. Bölge (Bursa) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Devlet ve İl Yollarındaki Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ve Ulaşım Etüdleri İşlerinin Yapılması" ihalesi ile ilgili ilan 15 Nisan 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 06 Mayıs 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 1.200 TL karşılığında (Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: 286 16330 Duaçınarı Yıldırım/Bursa Tel: 0224 281 60 00) temin edilebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 180 takvim günü, işin süresi yer tesliminden itibaren 570 takvim günü olarak belirlendi. KİK No: 2019/164687

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 14Bölge Müdürlüğü Devlet Ve İl Yollarındaki Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı Ve Ulaşım Etüdleri İşlerinin Yapılması Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/164687
1-İdarenin
a) Adresi : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2243607024
c) Elektronik Posta Adresi : bol14-2@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
212 Adet Sinyalizasyon Sisteminin Bakım-Onarımı ve Ulaşım Etütleri İşlerinin Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 14. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yolları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 570 (beş yüz yetmiş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 152.Evler Mah. Ankara Yolu Cad.No:286 Duaçınarı-Yıldırım / BURSA
b) Tarihi ve saati : 06.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

1-Sinyal Verici Modüller için TS EN 12368 veya EN 12368 Belgesi, IP 65 ve Sınıf IR3  olduğuna dair belge
2-Kavşak Kontrol Cihazı için TS EN 50556 veya EN 50556 Belgesi
3-Yol Butonu için IP 68 ve Yanmazlık Testi Belgesi
4-Yol Butonu Kontrol Cihazı için EMC Testi ve CE Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

KENDİ MALI OLMA ŞARTI ARANACAKTIR : 

1 Sepetli platform aracı En Az 6 Metre Yüksekliğe Ulaşabilecek

1 Trencher En Az 75 HP Gücünde

İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.

1-İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Bu belgelerin ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.

2-Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

3-Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi veya Elektronik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 45.maddesinin; 45.1.1.2. alt bendi gereğince, Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak uygulanması, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.


KGM 14. Bölge Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ve Ulaşım Etüdleri İşleri için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif