KGM 15. Bölge Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Bakım, Onarım, İşletim ve Tadilat İşi için İhale Açtı

KGM 15. Bölge Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Bakım, Onarım, İşletim ve Tadilat İşi için İhale Açtı

Dergi: 1437       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 15/05/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM 15. Bölge Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Bakım, Onarım, İşletim ve Tadilat İşi için İhale Açtı


Karayolları (KGM) 15. Bölge (Kastamonu) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Bakımı, Elektrik - Elektronik - Elektromekanik Sistemlerinin ve SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) Otomasyonunun Bakım, Onarım ve İşletilmesi ve Bina Tadilatlarının Yapılması" ihalesi ile ilgili ilan 15 Mayıs 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 13 Haziran 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 500 TL karşılığında (Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği - Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 53 37100 Kastamonu - Tel: 0366 215 23 35) temin edilebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi 12 ay olarak belirlendi.

Önceki Haber: Yatırımlar 1436 (EE) - KİK No: 2019/232275

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin Bakımı, Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemlerinin ve SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) otomasyonunun bakım, onarımı, işletilmesi ve bina tadilatlarının yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2019/232275
1-İdarenina) Adresi
:
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası
:
3662152335 - 3662152341
c) Elektronik Posta Adresi
:
bol15@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı
:
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin 12 Ay Boyunca Bakımı, Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemlerinin ve Scada (Uzaktan Kontrol Ve Gözleme Sistemi) Otomasyonunun Bakım, Onarım Ve İşletilmesi İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU
b) Tarihi ve saati
:
13.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Tünellerde Elektrik-Elektronik-Elektromekanik sistemlerin ve SCADA Otomasyonunun yapımı veya bakımı, onarım veya işletme hizmetleri" veya "Trafik İzleme ve Yönetimi Sistemi Kurulması İşleri" veya "SCADA Teknolojisi (İzleme, Kontrol ve Veri Toplama) İşleri" veya "Özdenetimli Bina ve Alan Otomasyon Sistemleri İşleri" veya "Tünel İkincil İşlerinin Yapımı ve Sözleşmeye Bağlı Bakım Onarım İşletilmesi İşlerini Yapmış Olmak" veya "CCVT (Kapalı Devre Kamera Sistemi) ve Olay Algılama Sistemi ve Doğrusal Yangın Algılama Sistemi  ve Bunlarla İlgili SCADA Programına Bağlı İşlerin Bakımı, Onarımı ve İşletilmesi İşleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 KGM 15. Bölge Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Bakım, Onarım, İşletim ve Tadilat İşi için İhale Açtı


kordsa

Topkapı

chryso
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

solarex

irenec

waterloss

heatchina