KGM 15. Bölge Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Bakım, Onarım ve İşletimi için İhale Açtı

KGM 15. Bölge Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Bakım, Onarım ve İşletimi için İhale Açtı

Dergi: 1497       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 20/07/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM 15. Bölge Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Bakım, Onarım ve İşletimi için İhale Açtı


Karayolları (KGM) 15. Bölge (Kastamonu) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin Bakımı, Elektrik – Elektronik - Elektromekanik Sistemlerinin ve SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) Otomasyonunun Bakım, Onarımı, İşletilmesi" ihalesi ile ilgili ilan 20 Temmuz 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 17 Ağustos 2020 günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi 36 ay olarak belirlendi.

Bilindiği gibi daha önce ihale, niteliğinin veya miktarının değişmesi nedeniyle iptal edilmişti.

Önceki Haber: Yatırımlar Dergisi 1492 - 22 Haziran 2020

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/358991

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

TÜNEL BAKIMI, ELEKTRİK-ELEKTRONİK-ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİNİN VE SCADA OTOMASYONUNUN BAKİM, ONARIMI, İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU

Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin Bakımı, Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemlerinin Ve SCADA (Uzaktan Kontrol Ve Gözleme Sistemi) Otomasyonunun Bakim, Onarımı, İşletilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/358991
1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU
b) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin Bakımı, Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemlerinin Ve SCADA (Uzaktan Kontrol Ve Gözleme Sistemi) Otomasyonunun Bakim, Onarımı, İşletilmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
15 Temmuz İstiklal Tünelinin 2 tüp (Sağ tüp=5488mt,Sol tüp=5480mt) Bakımı, Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemlerinin Ve SCADA (Uzaktan Kontrol Ve Gözleme Sistemi) Otomasyonunun Bakim, Onarımı, İşletilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayollari 15 Bölge Müdürlüğü Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.08.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

"Tünellerde Elektrik-Elektronik-Elektromekanik sistemlerin ve SCADA Otomasyonunun yapımı veya bakımı, onarım veya işletme hizmetleri" veya "Trafik İzleme ve Yönetimi Sistemi Kurulması İşleri" veya "SCADA Teknolojisi (İzleme, Kontrol ve Veri Toplama) İşleri" veya "Özdenetimli Bina ve Alan Otomasyon Sistemleri İşleri" veya "Tünel İkincil İşlerinin Yapımı ve Sözleşmeye Bağlı Bakım Onarım İşletilmesi İşlerini Yapmış Olmak" veya "CCVT (Kapalı Devre Kamera Sistemi) ve Olay Algılama Sistemi ve Doğrusal Yangın Algılama Sistemi ve Bunlarla İlgili SCADA Programına Bağlı İşlerin Bakımı, Onarımı ve İşletilmesi İşleri"


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 KGM 15. Bölge Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Bakım, Onarım ve İşletimi için İhale Açtı


kordsa

ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

solarex
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar