KGM 15. Bölge İnebolu Terminal Kavşak Köprüsü ve İnebolu Girişi BSK Yapımı için Yeniden İhale Açtı

KGM 15. Bölge İnebolu Terminal Kavşak Köprüsü ve İnebolu Girişi BSK Yapımı için Yeniden İhale Açtı

Dergi: 1494       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 29/06/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM 15. Bölge İnebolu Terminal Kavşak Köprüsü ve İnebolu Girişi BSK Yapımı için Yeniden İhale Açtı


Karayolları (KGM) 15. Bölge (Kastamonu) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “İnebolu Terminal Kavşak Köprüsü ve İnebolu Girişi BSK Yapımı” ihalesi ile ilgili ilan 29 Haziran 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 20 Temmuz 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi yer tesliminden itibaren 470 takvim günü olarak belirlendi.

İhale kapsamında 86.000 m2 BSK, 67.000 ton plentmiks alttemel ve temel yapılacak.

Bilindiği gibi daha önce de ihale, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği iptal edilmişti.

Önceki Haber: Yatırımlar Dergisi 1481 - 06 Nisan 2020

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/310428

 

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KARA YOLU VE KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İnebolu Terminal Kavşak Köprüsü ve İnebolu Girişi BSK yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/310428
1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İnebolu Terminal Kavşak Köprüsü ve İnebolu Girişi BSK yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
86.000 m2 bsk yapılması, 67.000 ton plentmiks alttemel ve temel yapılması ve birim fiyat teklif cetvelindeki diğer işler.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kastamonu-İnebolu Yolu (İnebolu Şehir Geçişi)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 470 (dört yüz yetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan; A.I GRUP: Köprü ve Viyadük İşleri veya  A.V. GRUP: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
TT/04-HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE REGLAJ (PG: DEĞİŞKEN)YAPILMASI 0,15% 0,21% 0,09
TT/05-DOLGU ALTINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1% 2% 0,66
TT/06-ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI (NAKLİYE DAHİL) 3% 5% 2,1
Ü/01-PLENT - MİKS ALTTEMEL VE PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(BÜTÜN MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL) 12% 21% 8,3
Ü/02- 8 CM BİTÜMLÜ TEMEL, 6 CM BİNDER VE 5 CM AŞINMA OLMAK ÜZERE 19 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M² BSK TABAKASI YAPILASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)( HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYE DAHİL)(BİTÜM İDARE MALI) 13% 21% 8,39
Ü/03-5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI VE MODİFİYE BİTÜM İLE)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NALİYELER DAHİL)(İDARE MALI BİTÜM İLE) 0,5% 0,8% 0,32
Ü/04-ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER, SERME, SIKIŞTIRMA DAHİL)(İDARE MALI BİTÜM İLE) 2% 3% 1,11
S/01-HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE)(KAZI NAKLİ DAHİL) 0,35% 0,53% 0,22
S/02-KÖPRÜLERDE VE HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 120 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI ( (25/30 HAZIR BETON HARCI İLE)( NAKLİYELER DAHİL) 2% 3% 1,08
S/03- KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON ( C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL) 0,09% 0,13% 0,05
S/04-KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)(PROJESİNE UYGUN SERT PVC BORU (YAĞMUR SUYU BORUSU), CONTA, DİRSEK VE HER TÜRLÜ MONTAJ APARATI, MONTAJ VE NAKLİYELER DAHİL) 2% 3% 1,34
S/05-KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 45/55 HAZIR BETON HARCI)(KILIF BORUSU,KİRİŞLERİN İŞ YERİNE NAKLİ VE VİNÇ İLE YERİNE KONULMASI VE HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL) 2% 3% 1,13
S/06-PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TOPRAKARME HARİÇ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER EBAT VE KALINLIKTA)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 0,05% 0,08% 0,03
S/07-KÖPRÜLERDE DÖŞEME,KİRİŞ, BAŞLIK KİRİŞİ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELERİ (NAKLİYE DAHİL) 0,12% 0,18% 0,08
S/08-BOYUNA VE ENİNE ÖNÇEKİM, ÖNGERME ÇELİĞİNİN (TEL, DEMET, ÇUBUK) BEDELİ, YÜKLENMESİ,TAŞINMASI,BOŞALTILMASI, İSTİFİ, YERLERİNE KONULMASI, GERİLMESİ, GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ 1% 2% 0,74
S/09-BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 32 MM.LİK İNCE VE KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (YÜKLENMESİ,TAŞINMASI, BOŞALTILMASI VE İSTİFİ DAHİL) 9% 15% 5,97
S/10-PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (BÜTÜN MALZEME,BİR KAT ANTİPAS, İKİ KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI VE NAKLİYELER DAHİL) 0,8% 1,2% 0,5
S/11-KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI 0,5% 0,77% 0,32
S/12-KÖPRÜLERDE 0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI 0,5% 0,8% 0,33
S/13-NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI ZATİ BEDELİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ 0,26% 0,4% 0,16
S/14-HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1% 2% 0,76
S/15-HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL) 0,4% 0,6% 0,25
S/16-HER TÜRLÜ İNŞ.(KİRİŞLİ VE KUTU MENF.KÖPRÜ.VE BETON.KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMP. MENF.DAHİL) KURUDA VEYA SUDA HER DOZ.DEMİRLİ BETON(C 30/37 HAZIR BET.HARCI İLE)(SU TUTUCU BANT(CONTA), SERT PVC BORU(YAĞMUR SUYU BORUSU) VE NAKLİYE DAHİL) 3% 5% 1,89
S/17-PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ , NAKLİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 3% 5% 2,02
S/18-PREFABRİK BETON PARKE İMALİ İLE GÖRME ENGELLİ UYARI VE YÖNLENDİRME TAŞI BEDELİ, YÜKLENMESİ , BOŞALTILMASI VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM KALINLIKTA)( NAKLİYELER DAHİL) 7% 12% 4,84
S/19-FONTTAN; IZGARA,KAPAK,GARGUY YAPILMASI 0,16% 0,23% 0,1
S/20-PREFABRİK DRENAJ BACASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)(NAKLİYE DAHİL) 1% 2% 0,8
S/21-HER ÇAPTA HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ (Ø200 mm - Ø600 mm ARASI BORULAR)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL) 3% 5% 2,11
S/22-SANAT YAP. VE KÖPRÜ TEMEL TAB. BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TAB. SER. VE DRENAJ HEND.İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANL. KIRM. DOLGU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 4% 6% 2,54
TT/01-HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (HARÇLI VE HARÇSIZ KARGİR, DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI, BORDÜR, PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE NAKLİYELER DAHİL) 1% 2% 0,98
TT/02-HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (SULAMA, SIKIŞTIRMA VE NAKLİYELER DAHİL) 0,9% 1,4% 0,58
TT/03-REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL) 0,34% 0,5% 0,216. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Sınır Değer Katsayısı Altyapı İşlerinde N= 1,00 olup, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


KGM 15. Bölge İnebolu Terminal Kavşak Köprüsü ve İnebolu Girişi BSK Yapımı için Yeniden İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar