KGM 15. Bölge Ulus - Pınarbaşı - Azdavay - Ağlı Yolu Yapımı için İhale Açtı

KGM 15. Bölge Ulus - Pınarbaşı - Azdavay - Ağlı Yolu Yapımı için İhale Açtı

Dergi: 1480       Kategori: YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 25/03/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM 15. Bölge Ulus - Pınarbaşı - Azdavay - Ağlı Yolu Yapımı için İhale Açtı


Karayolları (KGM) 15. Bölge (Kastamonu) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Ulus - Pınarbaşı - Azdavay - Ağlı Yolu Km:21+800-29+442,799 G/6+100 Arasının Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri (Şenpazar - Ağlı - Azdavay Ayrımı Kavşağı Dahil) Yapımı” ihalesi ile ilgili ilan 25 Mart 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 16 Nisan 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, KGM 15. Bölge Müdürlüğünde (Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 Kastamonu - Tel: 0366 215 23 35) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi yer tesliminden itibaren 700 takvim günü olarak belirlendi.

(NA) - KİK No: 2020/158357

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ulus-Pınarbaşı-Azdavay-Ağlı Yolu Km:21+800-29+442,799 G/6+100 İ Arasının Toprak Tesviye,Sanat Yapıları Ve Üst Yapı İşleri (Şenpazar-Ağlı-Azdavay Ayr Kavşağı Dahil) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/158357
1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Ulus-Pınarbaşı-Azdavay-Ağlı Yolu Km:21+800-29+442,799 G/6+100 İ Arasının Toprak Tesviye,Sanat Yapıları Ve Üst Yapı İşleri (Şenpazar-Ağlı-Azdavay Ayr Kavşağı Dahil)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki miktarlar kadar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ulus-Pınarbaşı-Azdavay-Ağlı Yolu Km:21+800-29+442, 799 G/6+100 İ Arası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 700 (yedi yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan;  A.V. GRUP: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
TT/01 Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, kullanılması ve nakli 15% 23% 9,9
TT/02 Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve Balçık) zeminlerin kazılması, kullanılması ve nakli 0,69% 1,04% 0,43
TT/03 Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması (taş nakli dahil) 2% 4% 1,7
TT/04 Her cins ve klastaki zeminde reglaj. ( Platform genişliği değişken) 0,09% 0,14% 0,06
S/01 Her derin. her cins ve klastaki zeminde, kuru veya suda drenaj, knaliz. hendeği ve duvar tem. kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahk. işleri tem. ile menf. büzü ve kafa hen. ile bilumum kanalların dar derivas.şek.kıs.kaz.(nakli dahil) 2% 3% 1,2
S/02 Her türlü inşaatta (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton.(Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) ( Hazır beton harcı ile) 1,1% 1,6% 0,66
S/03 Hendeklerin betonla kaplanması.(Orta refüj ve yarma hendeği) (Hendek kazısı ile kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahil) (C30/37 hazır beton harcı ile) 4% 6% 2,7
S/04 Her türlü inşaatta (Kirişli ve Kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton.(Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 1% 2% 1
S/05 Her türlü açıklıkta altgeçit, üst geçit, kutu ve kemer menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton. (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) ( C30/37 Hazır beton harcı ile) 4% 7% 3
S/06 Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (nakli dahil) 1% 2% 1
S/07 Refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjönlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili 0,15% 0,22% 0,09
S/08 Ocak taşı ile moloz taş inşaat (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Kullanılan Her türlü malzeme ve nakliye dahil) 8% 12% 5
S/09 Moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzlerine gömme oluklu derz yapılması (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) 0,55% 0,83% 0,35
S/10 Menfezlerde tüm göz açıklıkları için döşeme kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri yapılması. (Kompozit menfezler hariç) 0,18% 0,27% 0,11
S/11 Köprülerde Veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 120 Cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 30/37 Hazır beton harcı ile) 7% 11% 4,5
S/12 Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği 17% 26% 10,9
S/13 Ø150 mm lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi 0,26% 0,39% 0,16
S/14 Elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar altlarına kum çakıl tabakası serilmesi,drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına kum çakıl dolgu yapılması (Malzeme nakli dahil) 0,69% 1,03% 0,43
S/15 Ø 400 mm Anma Çaplı,HDPE Esaslı Koruge Kanalizasyon Borusunun temini, nakli ve döşenmesi (Tip 5) 0,03% 0,05% 0,02
S/16 Ø 1000 mm Anma Çaplı,HDPE Esaslı Koruge Kanalizasyon Borusunun temini, nakli ve döşenmesi (Tip 5) 0,26% 0,39% 0,16
S/17 Prefabrik beton bordür imali, nakli ve yerine döşenmesi (3.sınıf) 0,11% 0,16% 0,07
Ü/01 Plent-miks alttemel ve Plent-miks temel yapılması.(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) ve serim yerine nakli 10% 15% 6,4
Ü/02 Ocak taşından istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temini ve depo yerine nakli 0,3% 0,44% 0,166. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Sınır Değer Katsayısı Altyapı İşlerinde N= 1,00 olup, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


KGM 15. Bölge Ulus - Pınarbaşı - Azdavay - Ağlı Yolu Yapımı için İhale Açtı


kordsaTopkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity
pfifner

Rail

waterloss

solarex