KGM 2. Bölge Kırkağaç - Gelenbe Yolu Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri için İhale Açtı

KGM 2. Bölge Kırkağaç - Gelenbe Yolu Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri için İhale Açtı

Dergi: 1470       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 13/01/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM 2. Bölge Kırkağaç - Gelenbe Yolu Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri için İhale Açtı


Karayolları (KGM) 2. Bölge (İzmir) Müdürlüğünün, "Kırkağaç - Gelenbe Yolu Km: 0+000-5+800 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri" ihalesi ile ilgili ilan 13 Ocak 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 04 Şubat 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden (Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova/İzmir- Tel: 0232 493 50 00) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 180 takvim günü, işin süresi yer tesliminden itibaren 450 takvim günü olarak belirlendi.

(ŞB) - KİK No: 2020/12136

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKAĞAÇ-GELENBE YOLU KM:0+000-5+800 ARASI TOPRAK TESVİYE,SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/12136
1-İdarenin
a) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277
c) Elektronik Posta Adresi : bol02@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması 370.000m3- Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel Yapılması 90.000ton ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki miktarlar kadar diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : KIRKAĞAÇ-GELENBE YOLU KM:0+000-5+800 ARASI
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

MAKİNE ve EKİPMANIN CİNSİ/ÇEŞİDİ

ÖZELLİK VE KAPASİTE

KENDİ MALI ADEDİ

Konkasör Grubu

(primer,seconder en az 110 luk)

 1 Takım

Fore kazık makinesi

(hidrolik veya rotery sistemde çalışan kazık makinesi, projesine uygun iksa borusu ve avadanlıkları)

 1 adet

Mekanik Plent

(200 ton/saat kapasiteli)

 1 adet

Finişer

(PMAT ve PMT için en az 300ton/saat kapasiteli )

 2 adet

İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde  iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan   A / I (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ), A/II (TÜNEL İŞLERİ) veya A / V (KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler benzer iş olarak  kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. 

A.1. Teklif fiyatı puanlaması 

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

İş Kalemi / İş Gurubu

Yapılan İşlerin Çeşidi

Minimum

Teklif 

 Oranı 

   (%)

Maksimum

Teklif 

 Oranı     

 (%)

Puan Değerleri 

 (50 Üzerinden)

 (50xA/B)

 
 

1.

17.203/K-P

Geogrid Donatılı Duvar için Her Tipte Geogrid Malzemesi Temini, İşçiliği ve Döşenmesi (Kullanılan Her Türlü Malzeme ve Nakliyeler Dahildir)

18

28

11

 

2.

17.081/K-1/P

Dolgu Altına Ocak Taşından Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması (Nakliye Dahil)

11

17

7

 

3.

2202-P

Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması (Nakliye Dahil)

11

17

7

 

4.

6100-P

Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Herşey Dahil)

8

12

5

 

5.

23.015-P

İnşaat Bünyesine Giren (Her Türlü Sanat Yapısı, Köprü, Tünel v.s. dahil) Her Cins ve Çaptaki Nervürlü Çelik Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması İstifi ve İşçiliği (Zati Bedeli Dahil)

7

11

5

 

6.

16.073/H-P

Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C30/37 Hazır Beton Harcı ile)

3

4

2

 

7.

2200-P

Her Cins ve Klastaki Yarma, Heyelan Eden Zemin İle Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (Bitkisel Toprak vs.) ve Oynak (Batak ve Balçık) Zeminlerin Kazılması, Kullanılması ve Nakli

2

4

1

 

8

16.132-P

Her Türlü Açıklıkta Altgeçit, Üst Geçit ve Kutu Menfezlerde Kuruda ve Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)

2

4

1

 

9

16.133/K-H-P

Köprülerde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)

2

3

1

 

10

16.137/K-H-P

Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim - Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Demirli Beton (C 40/50 Hazır Beton Harcı ile) ile Prefabrik Kiriş İmali, Nakli ve Yerine Konulması

2

3

1

 

11

16.122-P

Hendeklerin Betonla Kaplanması (Hendek Kazısı ile Kullanılan Her Türlü Malzeme ve Nakliyeler Dahil) (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)

2

3

1

 

12

2209-P

Dolguya Gelen Her Cins ve Klastaki Kazı Malzemesinin Sulanması ve Sıkıştırılması

2

3

1

 

13.

2641/A-P

Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz ve Menfez Yanlarına Kırmataş Dolgu Yapılması ve Nakli

1

2

1

 

14.

23.002/K-6-P

Boyuna ve Enine Önçekim, Öngerme Çeliğinin (Her Tip ve Çapta Tel, Demet, Çubuk) Temini, İşbaşına Nakli, Boşaltma ve İstifi; Yerlerine Konulması, Gerilmesi, Gevşetilmesi, Kesilmesi (Halat ve Kılıf Dahil)

1

2

1

 

15.

14.200-P

Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde (Heyelan Etmiş Saha Dahil) Kuruda veya Su Altında Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması ve Nakli

1

2

1

 

16.

16.072/H-P

Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 100 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C30/37 Hazır Beton Harcı ile)

1

2

1

 

17.

İş Grubu 1

2500-P, 15.122/K-P, 15.122/K-PY, 14.220-P, KGM/16.101/K-H, 16.142/K-H-P, 23.176/K-P, KGM/28.010/K, KGM/3805, KGM/19.022/K, 25.305.6104, 3782/100-P, 3782/200-P,

2

3

1

 

18.

İş Grubu 2

16.100-P, 21.051-P, KGM/25.052, 17.084/K-P, KGM/3605/A, KRGØ600, 23.245/2-P, 17.202/K-P

3

4

2

 

İmalatların Toplam Tutarı ( B )…..:

 

 

50

 

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için

isteklilerce teklif edilen tutarların toplam

tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum

ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil)

kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. 

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen

teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için

belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında

(minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda

her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. 

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. 

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif

oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır. 

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş

kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır. 

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve

teknik değer nitelik puanının toplamıdır. 

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,    ifade eder. 

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,

fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak

değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.KGM 2. Bölge Kırkağaç - Gelenbe Yolu Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

Rail
pfifner

solarex

waterloss

heatchina

çin solar