KGM 9. Bölge Batman - Beşiri - Kurtalan - Siirt Bölünmüş Yolu Yapımı için İhale Açtı

KGM 9. Bölge Batman - Beşiri - Kurtalan - Siirt Bölünmüş Yolu Yapımı için İhale Açtı

Dergi: 1460       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 08/11/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM 9. Bölge Batman - Beşiri - Kurtalan - Siirt Bölünmüş Yolu Yapımı için İhale Açtı


Karayolları (KGM) 9. Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğünün, "Batman - Beşiri - Kurtalan - Siirt Bölünmüş Yolu Km: 50+357-65+357 Arası Kesimin Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK,Üstyapı İşleri Yapımı (İdare Malı Bitüm ile)" ihalesi ile ilgili ilan 08 Kasım 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; ihalenin son teklif verme tarihi 12 Aralık 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden (Büyükalp Caddesi 21100 Yenişehir Merkez/Diyarbakır - Tel: 0412 2410200) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 210 takvim günü, işin süresi 650 takvim günü olarak belirlendi.

Bilindiği gibi daha önce  son teklif verme tarihi 04 Eylül 2019 olan ihale, teknik şartnamenin uygun olmaması nedeniyle iptal edilmişti.

Önceki Haber: Yatırımlar 1451 (NA) -  KİK No: 2019/556636 

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt Bölünmüş Yolu Km: 50+357-65+357 Arası kesimin Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bsk,Üstyapı İşleri Yapılması Yapım İşi (İdare Malı Bitüm ile) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/556636
1-İdarenin
a) Adresi : BÜYÜKALP CADDESİ 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122410200 - 4122410282
c) Elektronik Posta Adresi : bol9@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
360.000 Ton PMT, PMAT Yapılması, 420.000 m2 (1 m2 Bitümlü sıcak Karışım) 9 cm Bitümlü sıcak Temel Tabakası (Tip-A) ve (1 m2 Binder sıcak Karışım) 6 cm asfalt betonu Binder Tabakası ve 4 cm Taş mastik asfalt aşınma ve muhtelif işlerin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt Bölünmüş Yolu Km: 50+357-65+357 kesimi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 650 (altı yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Büyükalp Cad. Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Lojman Girişi Yanı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
SIRA NO TANIMI SAYISI ÖZELLİKLERİ AÇIKLAMAM
1 Asfalt Plenti 1 En az 240 ton/saat Kapasiteli En Az 1 Adet Kendi Malı
2 Beton santrali 1 --------------------------------- -----------------------
3 Mekanik  plent   1 --------------------------------- En Az 1 Adet Kendi Malı 
4 Konkasör  Takımı 1 --------------------------------- -----------------------
5 Asfalt Finisher 2 ---------------------------------

En Az 1 Adet Kendi Malı

6 Demir bandajlı silindir  4 --------------------------------- En Az 2 Adet Kendi Malı
7 Lastik tekerlekli  silindir  2 --------------------------------- En Az 1 Adet Kendi Malı
8 Asfalt Distribütör Makinası 1 --------------------------------- -----------------------
9 Asfalt roleytank 2 --------------------------------- -----------------------
10 İzoleli bitüm nakline uygun tanker 4 --------------------------------- -----------------------
11 Asfalt derz kesme makinesi 1 --------------------------------- En Az 1 Adet Kendi Malı
12 Asfalt kazma makinesi 1 --------------------------------- -----------------------
13 Transmikser 4 ---------------------------------   -------------------
14 Beton pompası 1  ----------------------------  -------------------
15 Lastik tekerlekli yükleyici   2 ------------------------------- En Az 1 Adet Kendi Malı
16 Süpürge makinası  1 ----------------------------  -------------------
17 Greyder 2  --------------------------------  -------------------
18 Arazöz 2   -------------------------------  -------------------
19 Kompresör 1  --------------------------------  --------------------
20 Damperli kamyon  15  -------------------------------- En Az 5 Adet Kendi Malı
21 Jenaretör 1  -------------------------------- ----------------------
22 Ekskavatör  8 --------------------------------- En Az 2 Adet Kendi Malı
23 Modifiye bitüm tesisi 1 --------------------------------- -----------------------
24 Bitüm Depolama Tankı  1

Isıtma Tertibatlı ,  En az 1000 Tonluk

-----------------------

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesi gereği;

Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen Asfalt Plenti için Sanayi ve Ticaret Odalarının yetkililerince imzalanmış kapasite raporunun teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞDE (11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG) yer alan A.V.GRUP :KARAYOLU İŞLERİ (ALT YAPI+ÜST YAPI) Yapım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO İŞ KALEMİ/İŞ GRUBU NO MİNİMUM TEKLİF ORANI (%) MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%) PUAN
1 BKS-20 27 36 16
2 BKS-19 19 25 11
3 BKS-1 11 15 6
4 BKS-9 6 8 4
5 BKS-7 6 7 3
6 BKS-2 5 7 3
7 BKS-8 3 4 2
8 BKS-21 2 3 1
9 BKS-13 2 3 1
10 İŞ GRUBU 1 3 5 2
11 İŞ GRUBU 2 1 2 1
  TOPLAM 85 115 50

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar aşağıda belirtilen şartların da sağlanması şartı ile verilecektir.

Buna göre;

İş grupları içerisinde yer alan her bir iş kalemi için teklif edilen tutarın o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamına (iş grubunun toplam tutarına) oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum değer aralığında (minimum ve maksimum değerler dahil) kalması gerekmektedir. Aksi takdirde her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilmeyecektir. 

İş Gruplarını oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

* İş Grubu 1'i oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

* İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri BKS-5,BKS-11,BKS-18,BKS-6,BKS-17,BKS-15

SIRA NO İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO. MİNİMUM TEKLİF ORANI (%) MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%)
1 BKS-5 22 30
2 BKS-11 16 22
3 BKS-18 15 19
4 BKS-6 12 16
5 BKS-17 11 16
6 BKS-15 9 12
  TOPLAM 85 115

* İş Grubu 2'i oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

* İş Grubu 2’yi oluşturan iş kalemleri BKS-3,BKS-14,BKS-16,BKS-4,BKS-12,BKS-10

SIRA NO İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO. MİNİMUM TEKLİF ORANI (%) MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%)
1 BKS-3 23 31
2 BKS-14 21 29
3 BKS-16 17 23
4 BKS-4 12 16
5 BKS-12 7 9
6 BKS-10 5 7
  TOPLAM 85 115

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Yüksek Fen Kurulunun 15.08.2018 tarih ve 2018/31 karar sayısına göre yaklaşık maliyete ait birim fiyatlar en son açıklanan (2019 Temmuz Ayı) TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre güncellenmiştir. 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.

 KGM 9. Bölge Batman - Beşiri - Kurtalan - Siirt Bölünmüş Yolu Yapımı için İhale Açtı


kordsa

Topkapı

chryso
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

solarex

irenec

waterloss

heatchina