KGM Nazilli - Bozdoğan - (Aydın - Muğla) Ayrımı - (Bozdoğan - Kavaklıdere) Ayrımı Arası) Yolları Etüt ve Proje işi için İhale Açtı

KGM Nazilli - Bozdoğan - (Aydın - Muğla) Ayrımı - (Bozdoğan - Kavaklıdere) Ayrımı Arası) Yolları Etüt ve Proje işi için İhale Açtı

Dergi: 1419       Kategori: * ETÜT PROJE       Yayınlanma Tarihi: 11/01/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM Nazilli - Bozdoğan - (Aydın - Muğla) Ayrımı - (Bozdoğan - Kavaklıdere) Ayrımı Arası) Yolları Etüt ve Proje işi için İhale Açtı


Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, “Nazilli - Bozdoğan- (Aydın -Muğla) Ayrımı - (Bozdoğan - Kavaklıdere) Ayrımı arası yolları Etüt ve Proje Danışmanlık İşi” ihalesi ile ilgili ilan 11 Ocak 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 04 Şubat 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 190 TL karşılığında (KGM İsmet İnönü Bulvarı No: 14 06100 Yücetepe Çankaya/Ankara Tel: 0312 449 81 00) temin edilebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi ise 500 takvim günü olarak belirlendi.

İhale, yaklaşık 24,50 km'lik yolun etüt ve proje danışmanlık işini kapsıyor. KİK No: 2018/709920

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Nazilli-Bozdoğan-((Aydın-Muğla) Ayr-(Bozdoğan-Kavaklıdere)Ayr Arası ) yolları Etüt ve Proje Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/709920

1-İdarenin

a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124498100 - 3124497120
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
(Yaklaşık 24,50 km.) yolun Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmeti Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 2. Bölge (İzmir) Müdürlüğü; Nazilli-Bozdoğan-((Aydın-Muğla) Ayr.-(Bozdoğan-Kavaklıdere)Ayr. Arası ) (Km:30+104-35+500G) ile (Km:40+500İ-56+076G) yolları Yolun sınıfı: 2x1
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 500(beş yüz) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 04.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

‘Otoyol’ veya ‘Devlet Yolu’ veya ‘İl Yolu’na ait; “Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri” işi veya ‘Otoyol’ veya ‘Devlet Yolu’ veya ‘İl Yolu’na ait; “Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmetleri” işi benzer iş  olarak kabul edilmiştir. Etüt ve Proje Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri dışındaki  ‘Kontrollük ve Müşavirlik hizmetleri’ benzer iş olarak değerlendirilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 190 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 111 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 KGM Nazilli - Bozdoğan - (Aydın - Muğla) Ayrımı - (Bozdoğan - Kavaklıdere) Ayrımı Arası) Yolları Etüt ve Proje işi için İhale Açtı
kotra

Topkapı


temsa


sukayıpkaçakyapifuari
pfifner

roadtunnel

eif