KOSKİ 11 Adet Jeneratör Alımı için İhale Açtı

KOSKİ 11 Adet Jeneratör Alımı için İhale Açtı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • MAKİNE - MALZEME

Dergi: 1480       Kategori: MAKİNE - MALZEME       Yayınlanma Tarihi: 25/03/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KOSKİ 11 Adet Jeneratör Alımı için İhale Açtı


Konya Su Kanal İdaresi (KOSKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan, “11 adet Jeneratör Alımı (1 adet Montajlı 10 adet Ambar Teslim)" ihalesi ile ilgili ilan 25 Mart 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 16 Nisan 2020 günü saat 15.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, KOSKİ'de (Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı Selçuklu/Konya - Tel: 0332 221 61 00) görülebilir. 

Önceki Haber: Yatırımlar 1474 (EE) - KİK No: 2020/151053

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

JENERATÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/151053
1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
11 ADET JENERATÖR ALIMI (1 ADET MONTAJLI 10 ADET AMBAR TESLİM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ POMPA İSTASYONU ( MONTAJLI ) - MERAM ARİF BİLGE TESİSLERİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN 90 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ POMPA İSTASYONU MONTAJ DAHİL TAMAMLANIP ÇALIŞIR VAZİYETTE , AMBAR TESLİM OLANLAR TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.NO.38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 16.04.2020 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı veya teknolojik ürün deneyim Belgesi,

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekli ihale ilan tarihi itibarı ile Konya İli sınırları içerisinde TSE den alınan hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olan en az bir adet yetkili servisi olacaktır.  Tekliflerinde  satış sonrası servis hizmetleri yeterlilik belgesi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) sunacaklardır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar tekliflerinde, Teknik Şartnamenin maddelerini ve hükümlerini karşılayan tam bir "karşı açıklamada" bulunacaklardır. Bu açıklama, değerlendirmeye yeterli tam ve anlaşılır olmalı ve teknik dökümanlarla ve Kataloglarla desteklenmiş olmalıdır. Karşı açıklamada verilen bilgilere, Elektrojen Gruplarına ait Dizel Motor, Alternatör, Otomatik Kumanda  Panosu, Transfer panosu ile beraberlerinde yer alan teknik cihaz ve teçhizatlara ait orijinal katolog ve el kitaplarından tahkik etme imkanı olacaktır. Bunlar arasında çelişki olduğunda, orijinal bilgi kaynaklarına itibar edilecektir. Ayrıca tekliflerde Dizel Elektrojen Grubuna ait teknik özellikler ve kataloglar her bir pompa istasyonu için ayrı ayrı olmak kaydıyla Şartname  EK-1’e  göre verilecek olup bu bilgilerin teknik ve idari şartnameye uygunluğu esas alınacaktır.Verilen karşı açıklama raporlarının teknik şartnameyi karşılamadığı takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teknik şartname ekinde ki EK 1 FORM DOLDURULUP İMZALANARAK SUNULACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

HER TÜRLÜ JENERATÖR SATIŞ VE MONTAJI


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.NO.38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 KOSKİ 11 Adet Jeneratör Alımı için İhale Açtı


kordsaTopkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity
pfifner

Rail

waterloss

solarex