Kayseri YİKOB Muhtelif Boru ve Fittings Alımı için İhale Açtı

Kayseri YİKOB Muhtelif Boru ve Fittings Alımı için İhale Açtı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1433       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 15/04/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Kayseri YİKOB Muhtelif Boru ve Fittings Alımı için İhale Açtı


Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından gerçekleştirilecek olan, “Yahyalı Delialiuşağı ve Yeşilköy mahalleleri İçme Suyu Temini Projesi Muhtelif Boru ve Fittings Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 15 Nisan 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 16 Mayıs 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 250 TL karşılığında (Kayseri YİKOB Gültepe Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı No:8 38140 Melikgazi/Kayseri Tel:0 352 235 56 18) temin edilebilir.

İhale, 5 kalem ø150mm duktil boru ve fittings, 4 kalem ø200mm-ø250mm (e=4,0 mm) çelik boru ve fittings, 15 kalem ø110mm-ø63mm o-PVC ve PVC TSE-ISO belgeli içme suyu borusu ve fittings, 2 kalem ø dış 32mm-ø63mm HDPE PE boru ve fittings alımı işlerini kapsıyor.

KİK No: 2019/171749

 

 

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

BORU VE FİTTİNGS SATIN ALINACAKTIR
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI KAYSERİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yahyalı Delialiuşağı Ve Yeşilköy Mahalleleri İçmesuyu Temini Projesi Muhtelif Boru Ve Fittings Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/171749
1-İdarenin
a) Adresi : GÜLTEPE MAHALLESİ ORGENERAL HULUSİ AKAR BULVARI NO:8 38140 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522355618 - 3522359184
c) Elektronik Posta Adresi : iletisim@kayseriyikob.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
5 Kalem Ø150mm Duktil Boru ve Fittings, 4 Kalem Ø200mm-Ø250mm (e=4,0 mm) Çelik Boru ve Fittings, 15 Kalem Ø110mm-Ø63mm O-PVC ve PVC TSE-ISO Belgeli İçmesuyu Borusu ve Fittings, 2 Kalem ØDış32mm-Ø63mm HDPE PE Boru ve Fittings Alımı Yapılacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KASKİ Germiraltı Tesisleri
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip 90 Gün içinde tek seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Yatırım İzleme Müdürlüğü - Gültepe Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı No:8 Melikgazi / Kayseri
b) Tarihi ve saati : 16.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İmalatcının bu belgelerden birini sunması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank Melikgazi Şubesi TR96 0001 5001 5800 7305 4376 87 İBAN Nolu Hesaba satış bedeli yatırıldıktan sonra Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Yatırım İzleme Müdürlüğü - İhale Servisi - Gültepe Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı No:8 Melikgazi / Kayseri adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Yatırım İzleme Müdürlüğü - Gültepe Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı No:8 Melikgazi / Kayseri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 Kayseri YİKOB Muhtelif Boru ve Fittings Alımı için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif