Kocaeli B.B. Gebze İlçesi Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1 Etap Yapımı için İhale Açtı

Kocaeli B.B. Gebze İlçesi Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1 Etap Yapımı için İhale Açtı

MENÜ


chryso

türktraktör

hasel

Dergi: 1474       Kategori: Yapım       Yayınlanma Tarihi: 14/02/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Kocaeli B.B. Gebze İlçesi Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1 Etap Yapımı için İhale Açtı


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Sanat Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğünün, "Gebze İlçesi Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1 Etap Yapımı" ihalesi ile ilgili ilan 14 Şubat 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihale-nin son teklif verme tarihi 09 Mart 2020 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünde (Tel: 0262 324 22 60) görülebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işin süresi yer tesliminden itibaren 500 takvim günü olarak belirlendi.

(ŞB) - KİK No: 2020/60043

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YOL SANAT YAPILARI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GEBZE İLÇESİ TEM OTOYOLU KÖPRÜLERİ BAĞLANTI YOLLARI 1 ETAP YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/60043
1-İdarenin
a) Adresi : Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623242260 - 2623172659
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kocaeli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
215000 m³ Yarma kazısı yapılması ve depoya gönderilmesi vb işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KOCAELİ/GEBZE
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 41040 İzmit/Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/V Grup Karayolu İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi  /  İş Grubu No Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) PUAN
37 İNŞ/37 9.028561 12.215111 5
1 İNŞ/1 7.801691 10.555229 4
38 İNŞ/38 7.467391 10.102941 4
2 İNŞ/2 7.390638 9,999099 4
36 İNŞ/36 4.290472 5.804756 2
40 İNŞ/40 3.417890 4.624205 2
35 İNŞ/35 3.059445 4.139249 2
7 İNŞ/7 2.622666 3.548312 1
10 İNŞ/10 2.243984 3.035978 1
67 İNŞ/67 1.904765 2.577035 1
41 İNŞ/41 1.892836 2.560896 1
21 İNŞ/21 1.779652 2.407764 1
18 İNŞ/18 1.764031 2.386630 1
17 İNŞ/17 1.711008 2.314893 1
15 İNŞ/15 1.503860 2.034634 1
6 İNŞ/6 1.412781 1.911410 1
39 İNŞ/39 1.365745 1.847773 1
145 İNŞ/145 1.364620 1.846250 1
13 İNŞ/13 1.299419 1.758037 1
63 İNŞ/63 1.235319 1.671314 1
14 İNŞ/14 1.219829 1.650358 1
8 İNŞ/8 1.192466 1.613336 1
9 İNŞ/9 1.170949 1.584226 1
66 İNŞ/66 1,070896 1,448860 1
  İş Grubu 1* 8,556794 11,576839 5
  İş Grubu 2** 7,232291 9,784864 5
TOPLAM 50

*İş Grubu 1’i Oluşturan İş Kalemleri [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]: İNŞ/03 (3), İNŞ/04 (4), İNŞ/05 (5), İNŞ/11(11), İNŞ/12 (12), İNŞ/16 (16), İNŞ/19 (19), İNŞ/20 (20), İNŞ/22 (22), İNŞ/23 (23), İNŞ/24 (24), İNŞ/25 (25), İNŞ/26 (26), İNŞ/27 (27), İNŞ/28 (28), İNŞ/29 (29), İNŞ/30 (30), İNŞ/31 (31), İNŞ/32 (32), İNŞ/33 (33), İNŞ/34 (34), İNŞ/42 (42), İNŞ/43 (43), İNŞ/44 (44), İNŞ/45 (45), İNŞ/46 (46), İNŞ/47 (47), İNŞ/48 (48), İNŞ/49 (49), İNŞ/50 (50), İNŞ/51 (51), İNŞ/52 (52), İNŞ/53 (53), İNŞ/54 (54), İNŞ/55 (55), İNŞ/56 (56), İNŞ/57 (57), İNŞ/58 (58), İNŞ/59 (59), İNŞ/60 (60), İNŞ/61 (61), İNŞ/62 (62), İNŞ/64 (64), İNŞ/65 (65), İNŞ/68 (68), İNŞ/69 (69), İNŞ/70 (70), İNŞ/71(71), İNŞ/72 (72), İNŞ/73 (73), İNŞ/74 (74), İNŞ/75 (75), İNŞ/76 (76), İNŞ/77 (77) İNŞ/78 (78)

** İş Grubu 2’yi [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]: EBF 01 (01),  ……………... EBF 144 (144), EBF 146 (146), ..………….. .EBF 176 (176) ARALIĞINDAKİ EBF 145 (145) HARİÇ TÜM ELEKTRİK TESİSATI POZLARI

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

 

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabına kullanılan ‘’N’’ katsayısı ‘’1,00’’ olarak belirlenmiştir. 8878/1-1


Kocaeli B.B. Gebze İlçesi Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1 Etap Yapımı için İhale Açtı
abb


Topkapı
Railsolarex

İSAF
pfifner

EİF

maden