MSB Malatya İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Şanlıurfa ASFGS Kapsamında Yapılacak Tamamlayıcı İşlere ait Proje İşi için İhale Açtı

MSB Malatya İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Şanlıurfa ASFGS Kapsamında Yapılacak Tamamlayıcı İşlere ait Proje İşi için İhale Açtı

Dergi: 1424       Kategori: * ETÜT PROJE       Yayınlanma Tarihi: 11/02/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


MSB Malatya İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Şanlıurfa ASFGS Kapsamında Yapılacak Tamamlayıcı İşlere ait Proje İşi için İhale Açtı


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Malatya İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, “Şanlıurfa İli'nde ASFGS kapsamında yapılacak Tamamlayıcı İşlere ait Proje İşi” ihalesi ile ilgili ilan 11 Şubat 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 28 Şubat 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.
Şartnameler, 100 TL karşılığında (MSB Malatya İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Cevatpaşa Mahallesi Gök Sokak No: 1 44160 2. Or. Loj. Nizamiye Karşısı Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya Tel: 0422 336 68 51) temin edilebilir.
Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işin süresi 90 takvim günü olarak belirlendi. KİK No: 2019/45719

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
MSB MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA İLİNDE ASFGS KAPSAMINDA YAPILACAK TAMAMLAYICI İŞLERE AİT PROJE HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/45719

1-İdarenin

a) Adresi : CEVATPAŞA MAHALLESİ GÖK SOKAK NU:1 44160 2'NCİ OR.LOJ.NİZAMİYE KARŞISI KARAKAVAK MEVKİİ YEŞİLYURT / MERKEZ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 422 336 68 51 - 422 336 68 55
c) Elektronik Posta Adresi : tesupmalatya@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Kalem 1 Adet Proje Hizmet Alımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA İlinde bulunan Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI CEVATPAŞA MAHALLESİ GÖK SOKAK NU:1 44160 2'NCİ OR.LOJ.NİZAMİYE KARŞISI KARAKAVAK MEVKİİ YEŞİLYURT/MERKEZ-MALATYA
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,


İsteklinin Mimari, İnşaat veya Makine Tesisat konusunda Büro Tescil Belgesine sahip olması tercih sebebidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü Köprü veya yol yapımına ait uygulama projesi hazırlanması benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI CEVATPAŞA MAHALLESİ GÖK SOKAK NU:1 44160 2'NCİ OR.LOJ.NİZAMİYE KARŞISI KARAKAVAK MEVKİİ YEŞİLYURT/MERKEZ-MALATYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB MALATYA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI CEVATPAŞA MAHALLESİ GÖK SOKAK NU:1 44160 2'NCİ OR.LOJ.NİZAMİYE KARŞISI KARAKAVAK MEVKİİ YEŞİLYURT/MERKEZ-MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.MSB Malatya İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Şanlıurfa ASFGS Kapsamında Yapılacak Tamamlayıcı İşlere ait Proje İşi için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif