MUSKİ Kazıcı Yükleyici Kiralayacak

MUSKİ Kazıcı Yükleyici Kiralayacak

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1437       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 16/05/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


MUSKİ Kazıcı Yükleyici Kiralayacak


Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "6 ay süreli 2 adet Operatörlü Kazıcı Yükleyici İş Makinesi Aracı Kiralama Hizmet Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 16 Mayıs 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 30 Mayıs 2019 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 100 TL karşılığında (MUSKİ Genel Müdürlüğü - Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 Menteşe/Muğla - Tel: 0252 441 48 48) temin edilebilir.

(EE) - KİK No: 2019/233396

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

6 AY SÜRELİ 2 ADET OPERATÖRLÜ KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNESİ ARACI KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/233396
1-İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2524414848 - 2522124880
c) Elektronik Posta Adresi : info@muski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 AY SÜRELİ 2 ADET OPERATÖRLÜ KAZICI-YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Muğla İli?nin Bodrum ve Milâs ilçelerinde çalıştırılacaktır. İDARE? nin gerekli görmesi durumunda, Muğla il Sınırları içinde farklı bölgelerde de çalıştırılabilir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No.41 Menteşe /MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/Muğla adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No.41 Menteşe /MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.MUSKİ Kazıcı Yükleyici Kiralayacak
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif