Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi için İhaleye Çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi için İhaleye Çıktı

Dergi: 1443       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 02/07/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi için İhaleye Çıktı


Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi Hizmet Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 02 Temmuz 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 24 Temmuz 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından (Emirbeyazıt Mahallesi Uğurmumcu Bulvarı No: 14 48100 Menteşe/Muğla - Tel: 0252 214 14 06) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işe başlama tarihi 01 Ağustos 2019, işin bitiş tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi.

İhale, 11 personel, 1 adet çekici ve 2 adet semi treyler ile Yatağan Katı Atık İstasyonunun işletilmesi işlerini kapsıyor.

(EE) - KİK No: 2019/310234

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KATI ATIK AKTARMA İSTASYONUNUN İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2019/310234
1-İdarenina) Adresi
:
Emirbeyazıt Mah. Uğurmumcu Bulvarı No:14 48100 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası
:
2522141406 - 2522132095
c) Elektronik Posta Adresi
:
erhanhosgul@mugla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı
:
11 Personel, 1 adet Çekici ve 2 adet Semi Treyler ile Yatağan Katı Atık İstasyonunun İşletilmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 01.08.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
Emir Beyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 14 Menteşe/ Muğla Adresindeki Hizmet Binası İhale Salonu
b) Tarihi ve saati
:
24.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektöre tek sözleşme kapsamında yapılmış olan Aktarma İstasyonu İşletilmesi, Çöp Toplama-Taşıma İşi, Her Türlü Çekici Araçlarla Yük Taşıma İşleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:14 Menteşe /MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi için İhaleye Çıktı
kotra


kordsa


nükleer
pfifner

solarex