OSKİ PE 100 Boru Alacak

OSKİ PE 100 Boru Alacak

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1414       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 06/12/2018       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


OSKİ PE 100 Boru Alacak


Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Çeşitli Çaplarda PE 100 Boru Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 06 Aralık 2018 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteni'nde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 25 Aralık 2018 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 100 TL karşılığında (OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:453 52100 Altınordu/Ordu Tel: 0452 233 06 96) temin edilebilir. 

İhale kapsamında alınacak borular şöyle:

- Ø 63 mm Anma Çaplı 10 Atü PE 100 Boru 5.000 m

- Ø160 mm Anma Çaplı 10 Atü PE 100 Boru 1.000 m

- Ø 180 mm Anma Çaplı 10 Atü PE 100 Boru 1.600 m

KİK No: 2018/627648

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

BORU SATIN ALINACAKTIR
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF ÇAPLARDA PE 100 BORU MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/627648


1-İdarenin

a) Adresi : DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI 453 52100 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4522330031
c) Elektronik Posta Adresi : destek@oski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
3 Kalem 7600 Metre Muhtelif Çaplarda PE 100 Boru Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Altınordu Merkez Depo Cumuriyet Mah. 1225. Sokak Altınordu/ORDU
c) Teslim tarihi : 1.Teslimat İşe başlanılmasına müteakip 30 gün içinde ikinci teslimat idarenin ihtiyacına binaen 10 gün önce talebi doğrultusunda peyder pey alım yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU
b) Tarihi ve saati : 25.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:


TS EN 12201-2+A1 Belgesini teklif dosyasında idareye sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.OSKİ PE 100 Boru Alacak
kotra

Topkapı


temsa


sukayıpkaçak

ıccı
pfifner

roadtunnel