SASKİ Su Sayacı için İhaleye Çıktı

SASKİ Su Sayacı için İhaleye Çıktı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1440       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 13/06/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


SASKİ Su Sayacı için İhaleye Çıktı


Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Ön Ödemeli Yangın Modüllü Su Sayacı Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 13 Haziran 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 05 Temmuz 2019 günü saat 11.00 olarak ilan edildi.

İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Teklifler, idareye ihale tarih ve saatine kadar elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir.

İhale kapsamında 1.200 adet ön ödemeli yangın modüllü su sayacı alınacak.

(EE) - KİK No: 2019/269364

 

 

İhale İlanının Tam Metni


SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR
SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ön Ödemeli Yangın Modüllü Su Sayacı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2019/269364
1-İdarenin
a) Adresi
:
Mithatpaşa Mah. Kudüs Cad. No:45/5 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
:
2648882000 - 2642783855
c) Elektronik Posta Adresi
:
ihale@sakarya-saski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı
:
1.200 adet Ön Ödemeli Yangın Modüllü Su Sayacı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
SASKİ Genel Müdürlüğü Depoları
c) Teslim tarihi
:
İşe başlanmasına müteakip eşit partiler halinde 1. parti 15 gün içinde 2. parti 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
SASKİ Genel Müdürlüğü Kent Park Bahçesi Adapazarı/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:
05.07.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya  İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya  istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya  istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettikleri mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler verecekse;

1) Yetkili firmaya ait isteklinin imalatçı olduğunu gösteren ( a, b, c, d ) belgelerin birini

2) Yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi

3) İmza beyannamesi veya imza sirkülerini 

sunmak zorundadır
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Sayaçlara ait tüm yedek parçaların temini konusunda  (ayrı ayrı veya komple mekanizma olarak)  10  (on)  sene garanti verilecektir. Ayrıca idarece istenildiğinde her sene başında,  o yıl için uygulanacak yedek parça birim fiyatlarını SASKİ Genel Müdürlüğüne bildirmeyi kabul ettiğine dair taahhütname verecektir.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
a) İhale konusu sayaca ilişkin olarak imalatçı firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2004/22/AT Tip Onay belgesi  ve Kalite Yönetim Sistem Belgesi

b) İhale konusu sayaca ilişkin TSE’den veya Uluslararası akreditasyon kurumlarından alınmış EN14154-1 Standardına Uygunluk Belgesi

c)İsteklilerin, TURKAK veya Uluslararası akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış “ TS EN17025 Laboratuvar Yeterlilik Belgesi”

d) Sayaçların IP68 koruma sınıfı belgelsi

Yukarıda belirtilen a,b,c,d maddelerindeki belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekmektedir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif veren firmalar,  şartnameye uygun olarak iki adet numune sayacını ihale öncesinde kurumun İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede her türlü soğuk su sayacı alım ve satım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SASKİ Genel Müdürlüğü İhale Şube Müdürlüğü Adapazarı/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 SASKİ Su Sayacı için İhaleye Çıktı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçak

pfifner

roadtunnel

eif