Sivas Belediyesi SAİS Revizyonu için İhale Açtı

Sivas Belediyesi SAİS Revizyonu için İhale Açtı

 • BURADASINIZ
 • /
 • ANA SAYFA
 • /
 • MAKİNE - MALZEME

Dergi: 1480       Kategori: MAKİNE - MALZEME       Yayınlanma Tarihi: 25/03/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Sivas Belediyesi SAİS Revizyonu için İhale Açtı


Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “1 adet atıksu arıtma tesisi sürekli atıksu izleme sistemi revizyonu" ihalesi ile ilgili ilan 25 Mart 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 14 Nisan 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Sivas Belediyesinde (Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü - Şeyhşamil Mahallesi Emir Paşa Caddesi No:76/1 Sivas - Telefon: 0346 221 16 49) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

(NA) - KİK No: 2020/154321

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ATIKSU ARITMA TESİSİ SÜREKLİ ATIK SU İZLEME SİSTEMİ REVİZYONU SATIN ALINACAKTIR

SİVAS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSU ARITMA TESİSİ SÜREKLİ ATIK SU İZLEME SİSTEMİ REVİZYONU İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/154321
1-İdarenin
a) Adresi : Şeyhşamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi No:76/1 58069 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462211649 - 3462236448
c) Elektronik Posta Adresi : sibeski.ihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞINDA KURULU SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMİNİN REVİZYONU İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SİVAS BELEDİYESİ SİBESKİ MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
c) Teslim tarihi : İşin Süresi, işe başlandığı tarihten (Başlama zamanı), sistem kurulumunun tamamlandığı zamana kadar geçen süredir. İşin süresi 90 gündür.İşin kabulü kurulumu tamamlanmış olan sistemin Bakanlık merkez yazılımına bağlantısının sağlandığı ve Bakanlık personeli tarafından kesintisiz izlenebilir olduğu, “SİSTEM ONAYI” yazısının alındığı tarihten sonra yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sivas Belediyesi İhale Komisyon Odası Atatürk Cad.No:3 Merkez/SİVAS
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
 1. Online Ölçüm Sistemi ekipman broşürleri ve/veya katalogları ihale dosyasına eklenecektir. Teslim edilecek dökümanların aslı yabancı dil ise, Türkçeye çevrilecektir. Aslı ve Türkçe çevirisi ile birlikte ihale dosyasında yer alacaktır.
 2. Şartnameyi karşılayan Sistem Yazılımı ayrıntılı sunumu ihale dosyasında yer alacaktır.
 3. Bakım ve kalibrasyon gerektirmeden, cihazların kullanılabileceği sürelere ilişkin bilgiler ihale dosyasında yer alacaktır.
 4. Analiz ölçüm enstrümanları CE belgeli olacak ve sertifikaları ihale dosyasında yer alacaktır.
 5. Sistemi kuracak firmanın daha önce 22.03.2015 tarih ve 29303 sayılı Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği kapsamına göre sistem kurmuş ve kurmuş olduğu sisteme ait Bakanlığın sistem için vermiş olduğu sistem onay yazısı örneği ihale dosyasında yer alacaktır.
 6. Kullanılacak ölçüm cihazlarına ait Türkiye’ de faaliyet gösteren yetkili teknik servis belgesi( üretici firmadan alınacak yetkili teknik servis belgesi (yurtdışı menşeili ürünlerde Türkçe tercümesi ile birlikte) ihale dosyasında yer alacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Kullanılacak ölçüm cihazlarının Türkiye’ de faaliyet gösteren yetkili teknik servisinin ihale tarihi itibariyle minimum 5 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğine dair TSE 13201 Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında yer alacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Online Ölçüm Sistemi ekipman broşürleri ve/veya kataloglarıihale dosyasına eklenecektir. Teslim edilecek dökümanların aslı yabancı dil ise, Türkçeye çevrilecektir. Aslı ve Türkçe çevirisi ile birlikte istenilmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Belediyesi İhale Komisyon Odası Atatürk Cad.No:3 Merkez/SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 Sivas Belediyesi SAİS Revizyonu için İhale Açtı


kordsaTopkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity
pfifner

Rail

waterloss

solarex