TCDD 7. Bölge Çeşitli Gar Müdürlükleri Engellilere Yönelik Düzenleme Yapılması için Proje Hazırlanması İhalesi Açtı

TCDD 7. Bölge Çeşitli Gar Müdürlükleri Engellilere Yönelik Düzenleme Yapılması için Proje Hazırlanması İhalesi Açtı

Dergi: 1437       Kategori: * ETÜT       Yayınlanma Tarihi: 15/05/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TCDD 7. Bölge Çeşitli Gar Müdürlükleri Engellilere Yönelik Düzenleme Yapılması için Proje Hazırlanması İhalesi Açtı


T.C Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) 7. Bölge (Afyonkarahisar) Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğünün, "Afyon, Kütahya, Isparta, Burdur ve Dinar Gar Müdürlüklerinde Engellilere Yönelik Düzenleme Yapılması için Proje Hazırlanması" ihalesi ile ilgili ilan 15 Mayıs 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 13 Haziran 2019 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.

Şartnameler, 100 TL karşılığında (TCDD 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu  - Aliçetinkaya Mahallesi Silo Yolu Caddesi No: 2/1 03030 Gar Afyonkarahisar - Tel: 0272 213 76 21) temin edilebilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi 120 takvim günü olarak belirlendi.

(EE) - KİK No: 2019/230555

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Afyon, Kütahya, Isparta, Burdur ve Dinar Gar Müdürlüklerinde Engellilere Yönelik Düzenleme Yapılması için proje hazırlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2019/230555
1-İdarenina) Adresi
:
Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 03030 GAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası
:
2722137621 - 2722141943
c) Elektronik Posta Adresi
:
7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı
:
7. Bölge Müdürlüğü dahilindeki Afyon, Kütahya, Isparta, Burdur ve Dinar Gar Müdürlüklerinde (ekli liste muhteviyatı 10 adet - 5.727 M2 inşaat alanı) binaların engellilere yönelik düzenleme yapılması için proje hazırlanması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
AFYONKARAHİSAR, KÜTAHYA, ISPARTA, BURDUR, DİNAR (AFYONKARAHİSAR)
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati
:
13.06.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Son (5 yıl) içinde, engellilere yönelik düzenleme yapılması için proje yapmış olmak veya rölöve-restorasyon projesi yapmış ve KVK Bölge Kurulu Müdürlüğünden onay almış olmak. Rölöve-restorasyon projeleri için sunulan iş deneyimi ekinde ilgili kurul onay belgesi sunulacaktır. Benzer iş ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık diplomaları kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD. 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR (İhale doküman bedeli T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 -T. HALK BANKASI- TR540001200918300013000003 hesap numarasına ödenecektir) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Başkanlığı- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 TCDD 7. Bölge Çeşitli Gar Müdürlükleri Engellilere Yönelik Düzenleme Yapılması için Proje Hazırlanması İhalesi Açtı


kordsa

Topkapı

chryso
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

solarex

irenec

waterloss

heatchina