TCDD Taşımacılık A.Ş. CAF ve Siemens EMU YHT Setlerinin Arıza Bulma-Giderme, Bakım, Servise Hazırlama İşleri için İhaleye Çıktı

TCDD Taşımacılık A.Ş. CAF ve Siemens EMU YHT Setlerinin Arıza Bulma-Giderme, Bakım, Servise Hazırlama İşleri için İhaleye Çıktı

Dergi: 1469       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 07/01/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TCDD Taşımacılık A.Ş. CAF ve Siemens EMU YHT Setlerinin Arıza Bulma-Giderme, Bakım, Servise Hazırlama İşleri için İhaleye Çıktı


T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan, “12 Adet HT 65000 tipi CAF (5282250 km) ve 1 Adet HT 80000 tipi Siemens (30000 km) EMU YHT setlerinin 1 yıl süre ile teknik şartnameye göre arıza bulma-giderme, bakım, koruyucu bakım, düzeltici bakım, servise hazırlama ve temizlik hizmetleri işi” ihalesi ile ilgili ilan 07 Ocak 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 05 Şubat 2020 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, 300 TL karşılığında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Şube Müdürlüğünden (Anafartalar Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No: 12 06050 Gar Altındağ/Ankara - Tel: 0312 309 05 15/71579) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi 12 ay olarak belirlendi.

(EE) - KİK No: 2019/701877

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

12 Adet HT 65000 tipi CAF (5282250 km) ve 1 Adet HT 80000 tipi SIEMENS (30000 km) EMU YHT setlerinin 1 (bir) yıl süre ile teknik şartnameye göre arıza bulma-giderme, bakım, koruyucu bakım, düzeltici bakım, servise hazırlama ve temizlik hizmetleri işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/701877

1-İdarenin

a) Adresi : ANAFARTALAR MAHALLESİ TALATPAŞA BULVARI 12 06050 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515/71579 - 3123091365
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
12 Adet HT 65000 tipi CAF (5282250 km) ve 1 Adet HT 80000 tipi SIEMENS (30000 km) EMU YHT setlerinin 1 (bir) yıl süre ile teknik şartnameye göre arıza bulma-giderme, bakım, koruyucu bakım, düzeltici bakım, servise hazırlama ve temizlik hizmetleri işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüksek Hızlı Tren Setlerinin bakımı için Ankara /Etimesgut’taki Yüksek Hızlı Tren Araç Bakım Atölyesinde gösterilen yeri kullanacaktır. Ayrıca, Yüksek Hızlı Tren Setlerinin bakımı için Haydarpaşa’ya yapılması planlanan YHT Haydarpaşa Depo’da gösterilen yer de kullanılacaktır. Acil bakım ve ikmal ile servise hazırlama işlemleri ise Ankara Gar, Eskişehir Gar, Konya Gar, Söğütlüçeşme/Halkalı/Haydarpaşa Gar ile sözleşme süresinde açılması muhtemel diğer son gar sahalarında ve/veya Yüklenicinin önerdiği / TCDD TAŞIMACILIK A.Ş’nin uygun gördüğü mevcut TCDD TAŞIMACILIK A.Ş işyerlerinde yapılacaktır. (TCDD Taşımacılık AŞ, Bakım işlemi için belirtilen tesisleri ücretsiz olarak temin edecektir)
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu (Oda No: 4052) Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3 Gar-Ankara/TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati : 05.02.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Aşağıda belirtilen belge ve bilgiler İstekliler tarafından teklifle birlikte verilecektir.

7.5.2.1. İstekliler Teknik Şartnamenin 3.8.24.1 maddesinde istenilen belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

7.5.2.2. İstekliler, teklif hazırlama aşamasında, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş’den izin almak koşuluyla söz konusu hızlı tren setleri ile bakım yapılacak işyerlerini ve park sahalarını inceleyeceklerdir. Teklif sahipleri mevcut işyerlerini inceleyerek bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek bakım hizmeti için ihtiyaç duyduğu ilave hususları teklifte detaylı olarak TCDD TAŞIMACILIK A.Ş’ye sunacaktır.

7.5.2.3. Tekliflerde teknik şartnamenin bütün maddelerine tek tek, teknik şartnamede kullanılan sıra numaraları belirtilmek kaydıyla, her isteğin tam olarak kanıtlandığını karşılayacak biçimde açık / kesin, eksiksiz ve Türkçe cevap verilecektir. Toplu olarak verilen ‘’ uygundur ‘’ yapılacaktır’’ gibi cevaplar geçerli sayılmayacaktır.

7.5.2.4. İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. 

7.5.2.5. İstekliler, Teknik Şartnamenin 7.21 maddesi gereğince opsiyonel işlerde kullanılmak üzere buz eritme ve çözme işleminde kullanılacak solüsyon için Teknik Şartname ekinde yer alan "EK-10 Opsiyonel İşlere Ait Birim Fiyat Teklif Cetvelini" doldurarak teklif ekinde verecektir. (İdarenin arzu etmesi dâhilinde solüsyon temini birim fiyat cetvelindeki solüsyon birim fiyatı üzerinden sözleşme aşamasında Yükleniciden temin edilebilecektir.)

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, bakım onarım işlemlerine ait geçerli olan ISO 9001 kalite belgesini verecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Benzer nitelikte iş tanımı; 250 km/h ve üzeri hızda YHT Seti imalatçısı olma ve/veya bunların bakım, onarım veya revizyon hizmet alım işlerini ifade etmektedir.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü (1048 No.lu Oda)/ Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:3 Gar-Ankara/Türkiye adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 TCDD Taşımacılık A.Ş. CAF ve Siemens EMU YHT Setlerinin Arıza Bulma-Giderme, Bakım, Servise Hazırlama İşleri için İhaleye Çıktı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

Rail
pfifner

solarex

waterloss

heatchina

çin solar